Zakłady - Biblioteka Narodowa

EN

Zakłady

Zakład Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Ostenda – kierownik
tel. (22) 608 29 77
e-mail: administracja@bn.org.pl

Katarzyna Chomontowska – zastępca kierownika
tel. (22) 608 27 31
e-maill: k.chomontowska@bn.org.pl

 1. Prowadzenie gospodarki lokalowej Biblioteki Narodowej oraz koordynacja i organizacja przeprowadzek.
 2. Utrzymanie porządku i czystości.
 3. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz pożądanego stanu i warunków użytkowania pomieszczeń biurowych oraz ogólnego przeznaczenia.
 4. Konserwacja terenów zielonych. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni oraz oczyszczaniem terenów zewnętrznych.
 5. Odpłatne udostępnianie pomieszczeń i innych składników majątkowych Biblioteki Narodowej.
 6. Współpraca z komórkami Biblioteki Narodowej w zakresie organizacji wystaw, spotkań, konferencji. Obsługa multimedialna sal konferencyjnych i spotkań organizowanych przez BN.
 7. Współpraca z komórkami w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów BHP i PPOŻ.
 8. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z obsługą gastronomiczną realizowaną na podstawie umów dzierżawy i najmu z firmami zewnętrznymi.
 9. Koordynowanie i prowadzenie prac związanych z usługami świadczonymi na rzecz Biblioteki Narodowej w zakresie:
  1. obsługi prawnej,
  2. obsługi medycznej pracowników,
  3. serwisu centrali telefonicznych i aparatów telefonicznych z wyłączeniem telefonów komórkowych,
  4. obsługi połączeń telefonów stacjonarnych i aparatów telefonicznych z wyłączeniem telefonów komórkowych,
  5. dezynsekcji i deratyzacji,
  6. serwisu urządzeń: kserokopiarek, czytników, dystrybutorów wody, sprzętu biurowego z wyłączeniem sprzętu komputerowego,
  7. montażu i serwisu rolet.
 10. Koordynowanie i prowadzenie prac związanych z ewidencją składników majątku będących środkami trwałymi z wyłączeniem sprzętu komputerowego.
 11. Koordynowanie i prowadzenie prac związanych z zakupem, przemieszczaniem i likwidacją składników majątku stanowiącego wyposażenie Biblioteki Narodowej i niebędącego sprzętem komputerowym.
 12. Realizacja zakupów:
  1. wyposażenia, w szczególności: mebli, kserokopiarek, sprzętu AGD, sprzętu audiowizualnego, sprzętu biurowego, rolet, wózków bibliotecznych, telefonów z wyłączeniem telefonów komórkowych;
  2. materiałów, w szczególności: biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, sortu mundurowego, artykułów spożywczych i wody, paliwa, kwiatów i roślin;
  3. środków trwałych innych niż: sprzęt komputerowy, materiały biblioteczne, wydatki inwestycyjne z dotacji majątkowej;
  4. analizowanie otrzymanych zamówień zgłoszonych przez komórki organizacyjne BN na materiały z uwzględnieniem stanów magazynowych i opracowywanie optymalnych planów zakupów.
 13. Prowadzenie magazynów gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki materiałowej. Organizowanie i kontrola pracy magazynów gospodarczych.
 14. Realizacja zaakceptowanych wniosków komórek organizacyjnych BN na zakup pozostałego wyposażenia i materiałów.
 15. Sporządzanie planów zamówień publicznych na zakup wyposażenia i materiałów, o których mowa w pkt 11 i 12, oraz na zakup usług, o których mowa w pkt 8. Przygotowywanie dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania o udzielenie tych zamówień, współpraca w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych.
 16. Przygotowywanie, we współpracy z Biurem Komunikacji i Promocji, tablic informacyjnych na terenie BN.
 17. Obsługa centrali telefonicznej.
 18. Obsługa transportowa i zaopatrzeniowa BN.
 19. Obsługa szatni.
 20. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami stałymi.

Zakład Bibliografii Polskiej 1901–1939

 • Opracowanie i publikacja polskiej bibliografii retrospektywnej „Bibliografia polska 1901–1939”.
 • Uzupełnianie i weryfikacja materiałów do „Bibliografii polskiej 1901–1939”.
 • Informacja, konsultacje i kwerendy z zakresu polskiej bibliografii retrospektywnej.

Zakład Czasopism

Szymon Kiełpiński – kierownik
tel. (22) 608 24 45
e-mail: s.kielpinski@bn.org.pl

Małgorzata Osińska – zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 16
e-mail: m.osinska@bn.org.pl

 

 

Narodowy Ośrodek ISSN
tel. (22) 608 24 32
e-mail: bnissn@bn.org.pl

 

 • Gromadzenie czasopism ukazujących się na trenie Polski zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722) wraz z późniejszymi zmianami.
 • Katalogowanie czasopism z XIX-XXI w. w bazie danych Biblioteki Narodowej zgodnie z obowiązującym formatem.
 • Tworzenie opisów zasobów czasopism XIX-XXI w.
 • Inwentaryzowanie skatalogowanych czasopism XIX-XXI w.
 • Sporządzanie rekordów haseł wzorcowych dla wydawnictw ciągłych.
 • Opracowanie, redakcja i publikacja bibliografii polskich wydawnictw ciągłych.
 • Współudział w uzupełnianiu zbiorów w zakresie czasopism polskich, obcych i poloników zagranicznych wydanych w XIX-XXI w.
 • Udział w komisjach dotyczących zasobu bibliotecznego czasopism z XIX-XXI w.
 • Nadawanie numerów ISSN czasopismom krajowym.
 • Prowadzenie Centralnego Katalogu Czasopism Polskich.

Zakład Dokumentów Życia Społecznego

Dr Lech Walkiewicz – kierownik
tel. (22) 608 25 81
e-mail: l.walkiewicz@bn.org.pl

Informacja
tel. (22) 608 25 80
e-mail: ulotka@bn.org.pl

 • Gromadzenie i archiwizowanie druków ulotnych XIX-XXI w.
 • Planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia druków ulotnych.
 • Opracowanie druków ulotnych:
  • opracowanie i wprowadzanie opisów bibliograficznych dla bieżącego wpływu i retrospektywnie dla wytypowanych druków ulotnych zwartych i ciągłych do bazy danych BN w formacie MARC21,
  • opracowanie przedmiotowe wprowadzonych do bazy danych BN druków ulotnych,
  • tworzenie wymaganych deskryptorów,
  • korekta merytoryczna i zatwierdzanie wprowadzanych do bazy BN rekordów,
  • opracowanie grupowe.
 • Współpraca z Instytutem Bibliograficznym BN w zakresie standardów opisu bibliograficznego, tworzenia deskryptorów.
 • Przechowywanie i ochrona druków ulotnych, w tym: przekazywanie druków do masowego odkwaszania i digitalizacji.
 • Przygotowywanie druków ulotnych na wystawy.
 • Udostępnianie druków ulotnych w Czytelni Zasobu Wieczystego, przez wypożyczalnię i na rewersy służbowe.
 • Popularyzacja prac Zakładu na konferencjach, seminariach i w prasie fachowej.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie gromadzenia, opracowania i przechowywania druków ulotnych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi BN oraz instytucjami krajowymi w zakresie opracowania druków ulotnych.

Zakład Edukacji Bibliotekarskiej

Joanna Piekarska – kierownik
tel. (22) 608 26 31
e-mail: j.piekarska@bn.org.pl

 • Doskonalenie zawodowe w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji i dokumentacji.
 • Diagnozowanie i określanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy i pracowników informacji.
 • Inicjowanie i opracowywanie programów doskonalenia zawodowego.
 • Opracowywanie i przygotowywanie skryptów, poradników, informatorów oraz innych materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń.
 • Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego (konferencji, seminariów naukowych, kursów doskonalących, kursów kwalifikacyjnych, sesji, warsztatów i innych).
 • Przeprowadzanie sondaży, monitorowanie, opracowywanie analiz skuteczności doskonalenia zawodowego oraz upowszechnianie doświadczeń krajowych i zagranicznych.
 • Współpraca z ośrodkami kształcenia, urzędami, instytucjami samorządowymi oraz środowiskiem bibliotekarskim w zakresie pozyskiwania najlepszych wykładowców do różnych form doskonalenia bibliotekarzy i pracowników informacji.

Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Anna Romaniuk – kierownik
tel. (22) 608 28 03
e-mail: a.romaniuk@bn.org.pl 

Damian Holewiusz – zastępca kierownika
tel. (22) 608 26 21
e-mail: d.holewiusz@bn.org.pl

Pracownia Uzupełniania Zbiorów
Damian Holewiusz – kierownik
tel. (22) 608 26 21
e-mail: d.holewiusz@bn.org.pl

Pracownia Inwentarzy Książek

tel. (22) 608 29 89
e-mail: a.chmura@bn.org.pl

Reklamacje egzemplarza obowiązkowego
Katarzyna Augustyniak-Wrońska
tel. 22 608 26 22
e-mail: reklamacje.eo@bn.org.pl

 • Gromadzenie zbiorów Biblioteki Narodowej zgodnie z obowiązującymi Zasadami gromadzenia zbiorów w BN: pozyskiwanie wszystkich rodzajów materiałów bibliotecznych przy wykorzystaniu dostępnych źródeł nabycia.
 • Nawiązywanie nowych kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie uzupełniania zbiorów.
 • Prowadzenie pełnej ewidencji druków zwartych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nadzór nad inwentarzami wszystkich typów dokumentów przechowywanych w BN.
 • Udział w pracach Komisji ds. Zakupów i Darów Materiałów Bibliotecznych, Komisji ds. wymiany materiałów bibliotecznych z osobami prywatnymi, Komisji Ubytków Materiałów Bibliotecznych.
 • Współpraca merytoryczna i udział w pracach Komisji Przetargowej w zakresie przetargów na zakup polskich i zagranicznych wydawnictw ciągłych oraz baz danych do zbiorów BN.
 • Współudział w realizacji umów kulturalnych RP w zakresie wymiany publikacji oraz darów.
 • Prowadzenie wymiany wydawnictw urzędowych i naukowych między instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
 • Aktualizowanie danych dotyczących druków zwartych w księgach inwentarzowych książek oraz w bazie BN.

Zakład Inwestycji i Remontów

mgr inż. Artur Galiński – kierownik
tel. (22) 608 23 71
e-mail: a.galinski@bn.org.pl

Jarosław Maleńczyk – zastępca kierownika
tel. (22) 608 23 43
e-mail: j.malenczyk@bn.org.pl

 • Planowanie, przygotowywanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie inwestycji dotyczących infrastruktury BN.
 • Planowanie i realizacja remontów i modernizacji w obiektach BN.
 • Bieżąca konserwacja urządzeń technicznych.
 • Likwidacja awarii instalacji technicznych BN siłami własnymi lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych.

Zakład Katalogowania Dziedzinowego

dr Paweł Leleń – kierownik
tel. (22) 608 24 35
e-mail: p.lelen@bn.org.pl

Natan Domel – zastępca kierownika
tel. (22) 608 25 32
e-mail: n.domel@bn.org.pl

Urzędowy Wykaz Druków
dr Piotr Konieczny – redaktor naczelny

tel. (22) 608 24 21 
e-mail: uwd@bn.org.pl

Bibliografia Zawartości Czasopism
Beata Wieczorkowska – redaktor

tel. (22) 608 22 19 
e-mail: b.wieczorkowska@bn.org.pl

Bibliografia Poloników Zagranicznych
e-mail: polonica@bn.org.pl

Publikacje elektroniczne
tel. (22) 608 22 14 
e-mail: e-wydawcy@bn.org.pl

 • Katalogowanie formalne, dziedzinowe i magazynowe dokumentów opublikowanych po 1801 r. wpływających do Biblioteki Narodowej w formie papierowej i elektronicznej.
 • Katalogowanie artykułów z naukowych prac zbiorowych oraz wybranych bieżących czasopism polskich.
 • Katalogowanie artykułów z gazet i tygodników w ramach projektu „Wspólna Baza Prasa” oraz koordynacja tych prac.
 • Wyszukiwanie, rejestracja w bazie, typowanie do zakupu i katalogowanie poloniców zagranicznych i innych publikacji obcojęzycznych pozyskanych do zbiorów BN.
 • Gromadzenie i archiwizowanie książek elektronicznych przekazywanych przez wydawców w Repozytorium Cyfrowym BN oraz ich publikowanie w kanałach dostępowych BN zgodnie z ich statusem prawno-autorskim.
 • Publikowanie poszczególnych części bibliografii narodowej:
  • „Urzędowy Wykaz Druków wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny”,
  • „Bibliografia Zawartości Czasopism”,
  • „Bibliografia Dokumentów Elektronicznych”,
  • Polonica Zagraniczne – rejestracja w bazie Katalogi Centralne i Bibliografie.
 • Realizacja programu CIP (Cataloguing in Publication).
 • Udzielanie informacji dotyczących opracowania bibliograficznego dokumentów.
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie opisu bibliograficznego książki i artykułu.

Zakład Kontroli Zbiorów

Małgorzata Bąk – zastępca kierownika
tel. (22) 608 28 47
e-mail: m.bak@bn.org.pl

 • Prowadzenie w sposób ciągły skontrum zbiorów nowszych przez porównywanie zapisów w księgach inwentarzowych (ewentualnie innych zapisów ewidencyjnych) z rzeczywistym stanem zbiorów.
 • Udział w komisjach skontrowych powoływanych do przeprowadzenia kontroli zbiorów specjalnych.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli, opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa zbiorów i zapewnienie właściwego ich użytkowania, przedkładanie projektów dokumentów do akceptacji dyrektora Biblioteki Narodowej.
 • Prowadzenie Komisji Ubytków Materiałow Bibliotecznych.

Zakład Magazynów Bibliotecznych

Beata Makowska – kierownik
tel. (22) 608 25 83
e-mail: b.makowska@bn.org.pl

Renata Paszkiewicz – zastępca kierownika
tel. (22) 608 28 28
e-mail: r.paszkiewicz@bn.org.pl

Zakres działania

 • Przechowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów XIX-XXI wieku.

Zakład Rękopisów

Anna Romaniuk – kierownik
tel. (22) 608 28 03
e-mail: a.romaniuk@bn.org.pl 

Mateusz Melski – zastępca kierownika  
tel. (22) 608 28 83
e-mail: m.melski@bn.org.pl

Informacja
e-mail: manus@bn.org.pl

 • Gromadzenie rękopisów:
  • planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia rękopisów zgodnie z Zasadami gromadzenia zbiorów w BN,
  • uczestnictwo w Komisji Zakupu Materiałów Bibliotecznych,
  • współpraca z innym bibliotekami i archiwami w zakresie gromadzenia.
 • Przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów:
  • nadzór nad właściwymi warunkami magazynowania,
  • planowanie i prowadzenie polityki digitalizacji rękopisów,
  • prowadzenie ewidencji najcenniejszych obiektów w celu ich zabezpieczenia na wypadek szczególnych zagrożeń,
  • kwalifikowanie obiektów zagrożonych do konserwacji,
  • opiniowanie materiałów zgłaszanych do Ośrodka Ochrony Dóbr Kultury.
 • Udostępnianie prezencyjne i wypożyczanie rękopisów:
  • poprzez Zakład Udostępniania Zbiorów w Czytelni Zasobu Wieczystego,
  • poprzez uczestnictwo w wystawach zbiorów własnych i wypożyczenia na wystawy organizowane tak w kraju, jak za granicą.
 • Opracowanie zbiorów własnych:
  • opracowanie inwentarzowe,
  • opracowanie katalogowe,
  • współpraca z bibliotekami i archiwami w zakresie metodyki opracowania i opisu rękopisu.
 • Informacja o rękopisach własnych i zbiorach rękopisów w Polsce:
  • publikacje drukowanych katalogów zbiorów,
  • udzielanie odpowiedzi na kwerendy ustne i pisemne,
  • prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie rękopisoznawstwa,
  • popularyzacja zbiorów przez publikacje, pokazy, wykłady i pogadanki,
  • współpraca międzynarodowa w zakresie zbiorów rękopiśmiennych.
 • Realizacja zadań naukowych.
 • Badania historyczne i historycznoliterackie nad zbiorami własnymi.
 • Badania bibliotekoznawcze dotyczące zbiorów rękopiśmiennych.
 • Edycje tekstów ze zbiorów BN.
 • Prace metodyczne w zakresie opracowania i opisu rękopisu.
 • Gromadzenie informacji o zbiorach rękopiśmiennych.

Zakład Starych Druków

Krzysztof Soliński – kierownik
tel. (22) 608 22 94
e-mail: k.solinski@bn.org.pl

Justyna Jaskólska – zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 91
e-mail: j.jaskolska@bn.org.pl

 • Gromadzenie starych druków:
  • planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia,
  • udział w pracach Komisji Zakupu Materiałów Bibliotecznych,
  • współpraca z innymi bibliotekami w zakresie gromadzenia.
 • Opracowywanie zbiorów:
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  • prowadzenie kartkowych katalogów alfabetycznych,
  • prowadzenie kartotek pomocniczych,
  • prowadzenie baz danych w systemie MAK,
  • wprowadzanie opisów bibliograficznych do katalogów BN.
 • Współpraca z Instytutem Bibliograficznym w zakresie opisu bibliograficznego, tworzenia haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych.
 • Przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów:
  • prowadzenie magazynu starych druków,
  • kontrola stanu zachowania zbiorów,
  • typowanie i przekazywanie starych druków do dezynfekcji, konserwacji, mikrofilmowania i digitalizacji,
  • udział w pracach Komisji Opieki nad Skarbcem,
  • prowadzenie ewidencji najcenniejszych starych druków w celu ich zabezpieczenia na wypadek szczególnych zagrożeń.
 • Udostępnianie zbiorów:
  • wydawanie zbiorów do Czytelni Zasobu Wieczystego,
  • wypożyczanie zbiorów na wystawy.
 • Tworzenie warsztatu badawczego w zakresie starych druków i historii dawnej książki:
  • prowadzenie księgozbioru podręcznego w zakresie starych druków,
  • gromadzenie podobizn starych druków,
  • prowadzenie katalogów centralnych w zakresie inkunabułów, poloników z XVI w., poloników z XVII-XVIII w., druków obcych z XVI-XVIII w., czasopism z XVII-XVIII w., druków cyrylickich,
  • prowadzenie kartoteki poloników z XVII-XVIII w., nieznanych Estreicherowi,
  • rejestrowanie XV-XVIII-wiecznych poloników przechowywanych w kraju i za granicą oraz druków obcych przechowywanych w kraju.
 • Wydawanie opinii w sprawie wywozu starych druków za granicę.
 • Prace naukowe, działalność dydaktyczna i popularyzatorska:
  • prowadzenie prac naukowych nad historią dawnej książki i bibliotek,
  • działalność metodyczna i rzeczowa w zakresie starych druków dla bibliotek naukowych,
  • prowadzenie wykładów, praktyk studenckich, staży krajowych i zagranicznych,
  • opracowanie, inicjowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących starych druków,
  • konsultacje, ekspertyzy, udzielanie odpowiedzi na kwerendy pisemne i ustne,
  • udział w pokazach okolicznościowych i szkoleniowych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki Narodowej w zakresie działalności Zakładu.
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie starych druków:
  • udział w przygotowywaniu bibliografii międzynarodowych i międzynarodowych centralnych katalogów starych druków,
  • współpraca przy opracowaniu zbiorów.

Zakład Technologii Informatycznych

Anna Surma – kierownik
tel. (22) 608 29 50
e-mail: a.surma@bn.org.pl

Pracownia Infrastruktury IT
Adam Stanis – zastępca kierownika, kierownik
tel. (22) 608 26 02
e-mail: a.stanis@bn.org.pl 

Pracownia Systemów IT
Dariusz Paradowski – kierownik
tel. (22) 608 26 17
e-mail: d.paradowski@bn.org.pl

 • Analiza, projektowanie i implementacja innowacyjnych technologii dla systemów IT w Bibliotece Narodowej.
 • Utrzymanie i rozwój wdrożonych systemów IT w BN.
 • Utrzymanie infrastruktury IT oraz systemów podtrzymujących pracę serwerowni w BN.
 • Opracowanie, modyfikowanie i eksploatacja programów do przygotowywania publikacji danych generowanych z bibliotecznych baz danych BN.
 • Nadzór nad procesem długotrwałego przechowywania zbiorów cyfrowych.
 • Nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa sieci, infrastruktury i systemów IT w BN.
 • Przygotowanie i realizacja planów rzeczowo-finansowych w zakresie dostaw i usług IT w BN.
 • Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego w zakresie sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych.

Zakład Udostępniania Zbiorów

dr Maciej Szablewski – kierownik
tel. (22) 608 23 26
e-mail: m.szablewski@bn.org.pl

Daniel Biedrzycki – zastępca kierownika
tel. (22) 608 23 22
e-mail: d.biedrzycki@bn.org.pl

Daniel Biedrzycki – kierownik Pracowni Czytelń
tel. (22) 608 23 22
e-mail: d.biedrzycki@bn.org.pl

Biblioteka Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury
Małgorzata Maria Michalska – kierownik

tel. (22) 826 25 04
e-mail: m.michalska@bn.org.pl

 • Prowadzenie Czytelni Prasy, Czytelni Dolnej, Czytelni Górnej, Czytelni Nowości, Czytelni Encyklopedii i Słowników, Czytelni Załuskich i Czytelni Zasobu Wieczystego.  
 • Obsługa informacyjna użytkowników Biblioteki Narodowej. Prowadzenie Biblioteki Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury.
 • Opracowywanie regulaminów i instrukcji związanych z udostępnianiem zbiorów w czytelniach.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki Narodowej w zakresie wykonywanych zadań.

Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego

Marta Wojciechowska – kierownik
tel. (22) 608 22 93
e-mail: m.wojciechowska@bn.org.pl

Kamila Csernak – zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 52
e-mail: k.csernak@bn.org.pl

Wypożyczanie zagraniczne
tel. (22) 608 23 33
e-mail: ill@bn.org.pl

Wypożyczanie krajowe
Danuta Białowąs
tel.  (22) 608 23 32
e-mail: krajwypoz@bn.org.pl

Academica
tel. (22) 608 23 39 
e-mail: academica@academica.edu.pl

 • Wypożyczanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Narodowej bibliotekom krajowym i zagranicznym.
 • Sprowadzanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów bibliotek krajowych.
 • i zagranicznych na zamówienie czytelników Biblioteki Narodowej oraz komórek organizacyjnych BN do celów służbowych.
 • Wypożyczanie zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawy.
 • Prowadzenie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Zakład Zasobu Wymiennego

Krzysztof Alberski – kierownik
tel. (22) 608 25 17
e-mail: k.alberski@bn.org.pl

 • Przyjmowanie z komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej wszystkich typów dokumentów zbędnych oraz tworzenie zasobu wymiennego.
 • Przechowywanie zasobu wymiennego.
 • Przechowywanie depozytów oraz sukcesywne przekazywanie ich do Zakładu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów.
 • Przekazywanie do Zakładu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów druków przeznaczonych na wymianę z osobami prywatnymi i na wymianę zagraniczną.
 • Współpraca z Zakładem Katalogowania Dziedzinowego, Zakładem Czasopism, Zakładem Dokumentów Życia Społecznego, Zakładem Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Zakładem Zbiorów Kartograficznych w zakresie niezbędnych melioracji oraz uzupełniania zbiorów.
 • Przygotowywanie druków do ich przekazania innym instytucjom.
 • Wydawanie zbędnych druków.
 • Przygotowywanie na makulaturę druków zbędnych.

Zakład Zbiorów Bibliologicznych

Katarzyna Krawczyk – zastępca kierownika
tel. (22) 608 26 78
e-mail: k.sijka@bn.org.pl

e-mail zzb@bn.org.pl

 • Planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia zbiorów bibliologicznych.
 • Gromadzenie oraz przechowywanie polskich i zagranicznych książek, czasopism i innych typów publikacji z zakresu bibliotekarstwa, informacji naukowej, bibliografii, papiernictwa, drukarstwa i edytorstwa, ruchu wydawniczego, księgarstwa, ilustratorstwa, bibliofilstwa i czytelnictwa.
 • Katalogowanie zbiorów bibliologicznych.
 • Udostępnianie zbiorów bibliologicznych czytelnikom i pracownikom BN.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie bibliografii i bibliotekarstwa.
 • Redagowanie i publikowanie Polskiej Bibliografii Bibliologicznej.
 • Prowadzenie ewidencji bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i wykazu bibliotek naukowych.

Zakład Zbiorów Cyfrowych

Ada Lewandowska – kierownik
tel. (22) 608 25 65, 608433698
e-mail: a.lewandowska@bn.org.pl

Piotr Anczewski – zastępca kierownika
tel. (22) 608 25 68
e-mail: pi.anczewski@bn.org.pl 

Pracownia Reprografii i Digitalizacji
Sylwia Wodzyńska - kierownik
tel. (22) 608 23 56
e-mail: s.wodzynska@bn.org.pl

Pracownia Bibliotekarzy Cyfrowych
Piotr Anczewski – kierownik
tel. (22) 608 25 68
e-mail: pi.anczewski@bn.org.pl 

Pracownia Praw Autorskich
dr Tymoteusz Barański – kierownik
tel. (22) 608 22 05
e-mail: t.baranski@bn.org.pl         

Kwestie umów licencyjnych
e-mail: ppa@bn.org.pl

Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych, IFLA PAC Center
e-mail: centrum.kompetencji@bn.org.pl

 • Digitalizacja zasobów Biblioteki Narodowej, nadzór nad przechowywaniem zbiorów cyfrowych i ich prezentacja w Internecie i intranecie BN.
 • Opracowanie i aktualizacja strategii digitalizacji zbiorów Biblioteki Narodowej.
 • Przygotowywanie założeń merytorycznych programów komputerowych tworzonych lub współtworzonych przez Bibliotekę Narodową, związanych z obsługą ścieżki digitalizacji, w tym prezentacji zbiorów.
 • Współpraca krajowa i międzynarodowa dotycząca tworzenia i udostępniania zasobów cyfrowych.
 • Analiza, adaptacja i upowszechnianie światowych rozwiązań dotyczących budowy bibliotek cyfrowych.
 • Prowadzenie prac w zakresie digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych oraz popularyzacja wyników na konferencjach, seminariach i warsztatach oraz w prasie fachowej i czasopismach naukowych.

Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych

Anna Iwanicka-Nijakowska – kierownik
tel. (22) 608 28 10
e-mail: a.iwanicka@bn.org.pl

Magdalena Kosałka – zastępca kierownika
tel. (22) 608 23 99
e-mail: m.kosalka@bn.org.pl

 • Gromadzenie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.
 • Utrzymywanie aktualnej informacji o wydawcach nagrań dźwiękowych i audiowizualnych oraz rynku wydawniczym.
 • Stała współpraca z wydawcami.
 • Typowanie nagrań do zbioru z ofert zakupu, darów i wymiany oraz współpraca w tym zakresie z Zakładem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów.
 • Ewidencja nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.
 • Katalogowanie formalne i rzeczowe nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.
 • Opracowanie deskryptorów powiązanych z nagraniami dźwiękowymi i audiowizualnymi
 • Przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.
 • Opracowywanie bibliografii narodowej dokumentów dźwiękowych.
 • Prowadzenie Czytelni Nagrań Dźwiękowych i Audiowizualnych, w tym udostępnianie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych oraz prowadzenie księgozbioru podręcznego.
 • Informacja i konsultacje oraz realizacja kwerend w zakresie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.
 • Popularyzacja działalności Zakładu na konferencjach, seminariach i w prasie fachowej.

Zakład Zbiorów Ikonograficznych

Agata Pietrzak – kierownik
tel. (22) 608 29 95
e-mail: a.pietrzak@bn.org.pl

 • Gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów ikonograficznych.
 • Przechowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów ikonograficznych.
 • Prowadzenie prac naukowych, działalności dydaktycznej, informacyjnej i popularyzatorskiej, w tym:
  • prowadzenie badań i prac naukowych z dziedziny historii rysunku, grafiki i fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem historii zbiorów BN,
  • opracowanie katalogów zbiorów własnych (seria wydawnicza: Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej),
  • kwerendy pisemne i ustne, konsultacje, udzielanie informacji o zbiorach,
  • udzielanie innym bibliotekom pomocy metodycznej w zakresie gromadzenia, opracowania i przechowywania zbiorów ikonograficznych.

Zakład Zbiorów Kartograficznych

Agata Pietrzak – kierownik
tel. (22) 608 29 95
e-mail: a.pietrzak@bn.org.pl

Kamil Jazurek – zastępca kierownika
tel. (22) 608 27 12, 608 27 20
e-mail: k.jazurek@bn.org.pl

 • Gromadzenie i ochrona zbiorów kartograficznych Biblioteki Narodowej.
 • Opracowanie katalogowe zgromadzonych w Zakładzie map, atlasów i globusów, zgodnie z instrukcją katalogowania zbiorów kartograficznych, przyjętą w Bibliotece Narodowej.
 • Prowadzenie Czytelni Kartograficznej, w tym udostępnianie i działalność informacyjna o zbiorach kartograficznych oraz realizowanie kwerend.
 • Prowadzenie prac naukowych, badawczych i popularyzatorskich w oparciu o zgromadzone zbiory.
 • Przygotowywanie i realizacja wystaw ze zbiorów własnych BN oraz towarzyszących im katalogów.
 • Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie poszerzania wiedzy i wymiany informacji na temat opracowania i gromadzenia zbiorów kartograficznych.

Zakład Zbiorów Muzycznych

Sonia Wronkowska – kierownik
tel. (22) 608 23 90
e-mail: s.wronkowska@bn.org.pl

 • Gromadzenie, archiwizowanie, ochrona i zabezpieczanie zbiorów muzycznych (rękopisów muz., starych i druków muzycznych 19-21 w.).
 • Prowadzenie księgozbioru podręcznego.
 • Opracowanie zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej (druków, starych druków i rękopisów muzycznych)
 • Opracowanie druków muzycznych do bibliografii narodowej.
 • Opracowanie muzykaliów z innych bibliotek w ramach centralnego katalogu RISM.
 • Opracowanie naukowe zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej.
 • Opracowanie muzykaliów spoza Biblioteki Narodowej w ramach prac archiwizacyjnych.
 • Działalność naukowa i informacyjna.
 • Prowadzenie kartotek i katalogów.
 • Opracowanie haseł przedmiotowych dla druków i rękopisów muzycznych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej oraz instrukcyjno-metodycznej w zakresie opracowania muzykaliów
 • Upowszechnianie badań naukowych oraz udzielanie konsultacji w dziedzinach objętych tematyką badawczą prowadzoną w Zakładzie.
 • Uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych pracach naukowych.
 • Opracowywanie publikacji naukowych, metodycznych i dokumentacyjnych.
 • Udział w pracach normalizacyjnych.
 • Konsultacje w zakresie udzielania pozwoleń na wywóz muzykaliów za granicę.
 • Prowadzenie Czytelni Muzycznej.
 • Udostępnianie druków, st. druków i rękopisów muzycznych oraz księgozbioru podręcznego.
 • Współpraca z instytucjami kultury w kraju i za granicą w zakresie: udostępniania zbiorów, wymiany wydawnictw, wymiany informacji, wymiany doświadczeń.
 • Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
 • Współpraca z innymi komórkami Biblioteki Narodowej w zakresie spraw dotyczących piśmiennictwa muzycznego.