Zbiory BN - Biblioteka Narodowa

ZBIORY BN

O zbiorach Biblioteki Narodowej

Nadrzędnym zadaniem Biblioteki Narodowej jest gromadzenie, przechowywanie i wieczyste archiwizowanie dorobku umysłowego Polaków, na który składają się zabytki piśmiennictwa narodowego utrwalone ręcznie na pergaminie i papierze, edycje dawnych oficyn polskich oraz współczesna krajowa produkcja wydawnicza, dokumenty graficzne, muzyczne, audiowizualne i elektroniczne, a także publikacje polskie lub Polski dotyczące, jakie ukazywały się i ukazują za granicą. W narodowych zasobach znajdują się również rękopisy i druki innych narodów powstające na terytorium państwa polskiego; dzieła obce, które gromadzone były niegdyś w historycznych polskich księgozbiorach, a także wybrane współczesne publikacje zagraniczne z zakresu humanistyki, niezbędne dla uczestnictwa w ogólnoświatowej kulturze.

W końcu 2014 r. zbiory Biblioteki Narodowej, wraz z dubletami, liczyły 9 887 831 wol./j.

Biblioteka Narodowa gromadzi i udostępnia czytelnikom:

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka Narodowa pełniąc funkcję archiwum piśmiennictwa narodowego udostępnia swe zbiory czytelnikom przede wszystkim na miejscu w czytelniach. Dostęp do zbiorów przysługuje osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych. Małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz inne osoby, których zdolnść do czynności prawnych jest ograniczona, mogą korzystać ze zbiorów BN za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Ograniczenia w udostępnianiu zbiorów w czytelniach stosuje się w zasadzie tylko do:

  • cymeliów i dokumentów szczególnie chronionych, udostępnianych przede wszystkim do celów naukowych
  • dokumentów, których zły stan zachowania nie pozwala na udostępnianie w postaci oryginału.

Jedyną formą udostępniania zbiorów Biblioteki Narodowej na zewnątrz jest wypożyczanie międzybiblioteczne, czyli wypożyczanie dokumentów do innych bibliotek polskich i zagranicznych, na zasadach określonych w Regulaminie wypożyczania międzybibliotecznego zbiorów XIX i XXI w. obowiązującym w Bibliotece Narodowej.

Czytelnicy Biblioteki Narodowej mogą - w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - zamówić sprowadzenie dokumentów z innych bibliotek polskich i zagranicznych, odbywa się to na zasadach sformułowanych w Regulaminie wypożyczania międzybibliotecznego zbiorów XIX i XXI w. obowiązującym w Bibliotece Narodowej.