Konserwacja tradycyjna - Biblioteka Narodowa

EN

Konserwacja tradycyjna

Tradycyjną konserwacją obejmowane są głównie zabytkowe obiekty ze zbiorów specjalnych oraz cymelia zbiorów głównych Biblioteki Narodowej.

Wszystkie obiekty biblioteczne podlegają procesowi naturalnego starzenia, któregotempo i sposób przebiegu zależy od rodzaju użytych materiałów. Ponadto ulegają one:

 • zniszczeniom mechanicznym spowodowanym użytkowaniem, zwłaszcza częstym lub nieostrożnym
 • zniszczeniom spowodowanym przechowywaniem w złych warunkach przed wpłynięciem zbiorów do BN:
  • niewłaściwa konstrukcja, położenie budynku oraz jego wyposażenie
  • niestabilne warunki klimatyczne (temperatura i wilgotność powietrza)
  • nieodpowiednie oświetlenie
  • zanieczyszczenie powietrza
  • brak opakowań ochronnych lub stosowanie opakowań niewłaściwych
 • zniszczeniom spowodowanym czynnikami biologicznymi:
  • mikrobiologiczny rozkład materiałów bibliotecznych
  • owady
  • gryzonie
 • zniszczeniom spowodowanym przez katastrofy.

Obiekty bardzo zniszczone, których stan zachowania spowodowałby pogłębienie destrukcji przy użytkowaniu, poddawane są zabiegom konserwatorsko-restauratorskim. W dziedzinie tej w ostatnich latach ukształtowały się dwa kierunki działania:

 • konserwacja tradycyjna, traktująca indywidualnie każdy obiekt biblioteczny poddawany zabiegom konserwatorskim i restauratorskim
 • konserwacja masowa, której celem jest ratowanie ogromnych ilości zbiorów XIX- i XX-wiecznych wyprodukowanych na nietrwałym tzw. kwaśnym papierze.

Konserwacja tradycyjna odnosi się do indywidualnych obiektów zabytkowych i dzieł sztuki. Są nią obejmowane zabytkowe obiekty ze zbiorów specjalnych BN oraz cymelia. Prace konserwatorskie poprzedza ocena czystości mikrobiologicznej, analiza obiektu, jego budowy, stanu zachowania, a także badania fizykochemiczne materiałów, z których jest zbudowany. Badania mają na celu identyfikację użytych materiałów i określenie stopnia ich degradacji, a także techniki wykonania. Indywidualnie do każdego przyjmowanego do konserwacji obiektu opracowywana jest dokumentacja opisowa i fotograficzna oraz program badań i zabiegów konserwatorskich. W Bibliotece w przeważającej mierze prowadzone są prace z zakresu konserwacji zachowawczej, mające na celu spowolnienie lub zahamowanie procesów przyspieszonej degradacji. Prace restauratorskie, obejmujące niekiedy swoim zakresem rekonstrukcję fragmentów, ograniczone są do podłoża lub konstrukcji zabytku, nie ingerując w jego treść. Wykonywane są w celu umożliwienia bezpiecznego udostępnienia obiektu. 

W ostatnich latach realizowane są również liczne zadania związane z konserwatorskim przygotowaniem zbiorów do bezpiecznej digitalizacji. W ramach tych zadań na licznych obiektach wykonywane są prace konserwatorskie o wąskim zakresie. Dzięki niewielkim, ale kluczowym interwencjom konserwatorskim cenne zbiory po bezpiecznym zeskanowaniu mogą być udostępnione w wersji cyfrowej.