wspomnienie - Biblioteka Narodowa

WSPOMNIENIE

Zmarł Eugeniusz Kabatc

WSPOMNIENIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Eugeniusza Kabatca, prozaika, tłumacza literatury rosyjskiej i włoskiej, członka redakcji „Współczesności”, redaktora „Literatury na Świecie”, w latach 1968-1974 radcy kulturalnego ambasady PRL w Rzymie, członka ZLP i Pen Club, prezesa Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC.

Eugeniusz Kabatc niezwykle życzliwie odpowiedział na zaproszenie Biblioteki Narodowej do udziału w projekcie „Kolekcji polskiej literatury współczesnej”. Podarował Bibliotece rękopisy i maszynopisy ze swojego archiwum, m.in. teksty programowe, teksty wystąpień publicznych, notatki warsztatowe prozatorskie (m.in. do Czarnoruskiej kroniki trędowatych oraz Ostatniego wzgórza Florencji. Opowieści biograficznej o Stanisławie Brzozowskim) i translatorskie, niepublikowane sztuki Biblioteka i Zamach na ulicy Smolnej oraz korespondencję (m.in. z Jarosławem Iwaszkiewiczem).

Zmarł Stanisław August Morawski

WSPOMNIENIE

Zmarł Stanisław August Morawski

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nestora włoskiej Polonii dr. Stanisława Augusta Morawskiego, prezesa Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej, odznaczonego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, współpracującego od lat 80. ubiegłego wieku z Biblioteką Narodową. Był jednym z założycieli Związku Polaków we Włoszech, współtwórcą ośrodków pomocy dla Polaków: powstałego w 1962 roku Centro Esperienze Internazionali oraz utworzonego w 1973 roku wraz z Wandą Gawrońską Centro Incontri e Studi Europei. Pełnił również funkcję dyrektora biblioteki centralnej Universita Internazionale degli Studi Sociali. Od 1979 roku kierował Fundacją Rzymską im. J. Z. Umiastowskiej – placówki naukowo-badawczej promującej we Włoszach naukę, kulturę i sztukę polską.

W roku 1988 Biblioteka Narodowa podpisała porozumienie z dr. Stanisławem Augustem Morawskim, reprezentującym Fundację Rzymską im. J. Z. Umiastowskiej, oraz z ks. dr. Hieronimem Fokcińskim, reprezentującym Papieski Instytut Studiów Kościelnych (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici). Trzy wymienione instytucje nawiązały wtedy współpracę w zakresie wspólnego opracowania i opublikowania katalogu poloników starodruków znajdujących się we włoskich bibliotekach naukowych. Dotychczas ukazało się sześć tomów katalogu, siódmy jest w trakcie opracowania.

Ze smutkiem żegnamy Stanisława Augusta Morawskiego – legendę polskiej emigracji.

Zmarła Tamara Kołakowska (1928–2019)

WSPOMNIENIE

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tamary Kołakowskiej, lekarza psychiatry, wdowy po filozofie prof. Leszku Kołakowskim. Zmarła 29 września w Oksfordzie. Była pierwszym czytelnikiem prac swojego Męża i jego konsultantem. Po śmierci Leszka Kołakowskiego w 2009 r. opiekowała się jego spuścizną, nie szczędziła sił współpracując z wydawnictwami publikującymi jego dzieła więcej o Zmarła Tamara Kołakowska (1928–2019)

Zmarł prof. Aleksander Schenker (1924-2019)

WSPOMNIENIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Aleksandra Schenkera.

Krakowianin z urodzenia, od 1946 r. zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, przez całe życie zawodowe związany z Yale University. Lingwista, wieloletni profesor tamtejszego Slavic Studies, autor podręcznika do nauki języka polskiego Beginning Polish. Przyjaciel polskich pisarzy i artystów, w swoim domu w Hamden pod Hew Haven gościł m.in. Czesława Miłosza, Jerzego Turowicza, Zbigniewa Herberta, Leszka Kołakowskiego, Jana Lebensteina. Pomagał stworzyć kolekcję poloników rękopiśmiennych w Beinecke Library, potem wspierał młodych polskich badaczy korzystających z niej poprzez powołanie Christina and Alexander Schenker Fellowship. W 2013 roku Aleksander Schenker podarował Bibliotece Narodowej część swojego archiwum dotyczącą Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, w tym 34 listy Miłosza i 17 listów Herberta oraz dokumentację legendarnego „zielonego” tomu Utwory poetyckie. Poems Miłosza z 1976 r., którego Schenker był pomysłodawcą i autorem obszernego wstępu w języku angielskim – tom ten niewątpliwie przyczynił się do międzynarodowej kariery przyszłego Noblisty.

Zmarł profesor Witold Stankiewicz

WSPOMNIENIE

Ze smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci prof. Witolda Stankiewicza, wieloletniego dyrektora Biblioteki Narodowej. Był profesorem Instytutu Historii PAN oraz badaczem dziejów najnowszych wsi, ruchu ludowego i bibliotekoznawstwa. Opublikował m.in. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. Był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Rocznika Biblioteki Narodowej”. W latach 1962–1982 był dyrektorem Biblioteki Narodowej, zaś w latach 1972–1981 przewodniczącym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 1979 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W dniu 30 sierpnia 2019 roku skończyłby 100 lat.

Piąta rocznica śmierci Marka Nowakowskiego

WSPOMNIENIE

16 maja 2014 roku zmarł Marek Nowakowski (ur. 2 kwietnia 1935 roku), wybitny pisarz, mistrz krótkiej formy, który w swych utworach dokumentował życie Warszawy i jej mieszkańców. Zadebiutował w 1958 roku zbiorem opowiadań Ten stary złodziej. Jego późniejsze książki wpisują się w historię pokolenia „Współczesności”. Działalność opozycyjna Pisarza w latach 70. i 80. (współzałożyciel niezależnego kwartalnika literackiego „Zapis”, w 1984 roku aresztowany, współpracownik prasy emigracyjnej m.in. paryskiej „Kultury”) stanowi glosę do historii polskiej inteligencji tamtego okresu więcej o Piąta rocznica śmierci Marka Nowakowskiego

15 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka, wybitnego bibliotekarza i bibliografa

WSPOMNIENIE

15 lat temu, 30 stycznia 2003 r. zmarł Henryk Sawoniak, jeden z najwybitniejszych polskich bibliotekarzy i bibliografów. W latach 1951-1972 pracował w Bibliotece Narodowej. Był autorem fundamentalnych dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa publikacji słownikowych i bibliograficznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz nauczycielem wielu pokoleń bibliotekarzy więcej o 15 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka, wybitnego bibliotekarza i bibliografa