Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Tomasz Gruszkowski w zarządzie Bibliotheca Baltica

KOMUNIKAT

W dniu 2 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne Zgromadzenie Ogólne bibliotek należących do Bibliotheca Baltica, organizacji zrzeszającej biblioteki różnych typów z krajów kulturowo związanych z basenem Morza Bałtyckiego. Po podsumowaniu działalności w ostatnich dwóch latach podjęto decyzję o możliwości odbycia kolejnego, 15. Sympozjum Bibliotheca Baltica w Szczecinie w formie hybrydowej lub on-line, zależnie od sytuacji pandemicznej. Do składu Zarządu w wyborach dokooptowano Andrisa Vilksa dyrektora Biblioteki Narodowej Łotwy, Jürgena Warmbrunna dyrektora Biblioteki Instytutu Herdera w Marburgu oraz Tomasza Gruszkowskiego z Biblioteki Narodowej, szefa ośrodka FLA Preservation and Conservation centre for digital preservation, działającego przy BN.

Tomasz Gruszkowski pracuje w Bibliotece Narodowej od 2015 roku, m.in. na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych. Obecnie odpowiada za prace Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych oraz ośrodka IFLA Preservation and Conservation centre for digital preservation. Brał udział jako referent i prowadzący warsztaty na konferencjach zagranicznych i krajowych.

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

POSIEDZENIE KRB

W dniu 1 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt. 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała pięć opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Chąśno – opinia pozytywna
  • Gmina Frombork – opinia pozytywna
  • Gmina Jeleśnia – opinia negatywna
  • Gmina Szumowo – opinia negatywna
  • Gmina Tyszowce – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna wydała opinię w sprawie wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącego dostosowania bibliotek do zasad RODO oraz kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Od 28 listopada można udostępniać zbiory. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

KOMUNIKAT

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie więcej o Od 28 listopada można udostępniać zbiory. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Dziś o godz. 11 Biblioteka Narodowa opublikuje komunikat z nowymi rekomendacjami

KOMUNIKAT

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczącym działalności bibliotek, Biblioteka Narodowa informuje, że opublikuje rekomendacje dla bibliotek dziś w komunikacie o godz. 11 więcej o Dziś o godz. 11 Biblioteka Narodowa opublikuje komunikat z nowymi rekomendacjami

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

POSIEDZENIE KRB

W dniu 19 listopada 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Czempiń – opinia negatywna
  • Gmina Nowogród Bobrzański – opinia negatywna
  • Gmina Sypniewo – opinia negatywna
  • Gmina Tryńcza – opinia pozytywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.

Komunikat KOPIPOLU w sprawie rekompensat dla twórców i wydawców

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w wyniku strat ponoszonych przez twórców i wydawców książek i artykułów naukowych na skutek ich kopiowania za pomocą urządzeń reprograficznych w ramach dozwolonego użytku osobistego tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie kopipol.pl