Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie włączona do ogólnopolskiej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o włączeniu Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (BG ZUT) powstała w 2009 r. w wyniku połączenia bibliotek byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej. Stało się to na mocy Ustawy z 5 grudnia 2008 r. , kiedy to Sejm RP powołał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej.  Obie biblioteki wchodzące w jej skład zainicjowały działalność w 1955r. BG ZUT  jest jednostką ogólnouczelnianą i stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Pełni funkcję naukową, dydaktyczną, jak również usługową wobec Uczelni. BG ZUT stanowi centralną i unikatową bibliotekę techniczno-przyrodniczą dla środowiska akademickiego Szczecina, a także dla środowiska uczniowskiego regionu szczecińskiego. Prowadzi współpracę z pracownikami nauki w zakresie wspierania dydaktyki oraz badań w duchu otwartej nauki. Ponadto BG ZUT otworzyła się na tzw. szeroką publiczność poprzez udostępnienie i promocję galerii ‘Suplement’.

System biblioteczno-informacyjny ZUT w Szczecinie składa się z:

Biblioteki Głównej:
 • Oddział Informacji Naukowej i Patentowej z Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Naukowej oraz Ośrodkiem Informacji Patentowej i Normalizacyjnej,
 • Oddział Udostępniania Zbiorów z Wypożyczalnią, Czytelnią i Sekcją ds. Wypożyczeń Międzybibliotecznych,
 • Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów z Pracownią Zasobów Cyfrowych,
Oddział bibliotek specjalistycznych:
 • Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 • Biblioteka Architektury,
 • Biblioteka Wydziału Elektrycznego, 
 • Biblioteka Wydziału Ekonomicznego, 
 • Biblioteka Wydziału Informatyki,  
 • Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, 
 • Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (dwie czytelnie),
 • Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu,
 • Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,  
 • Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,  
 • Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa,
 • Wypożyczalnia Językowa (jednostka międzywydziałowa)

BG ZUT oferuje 605 miejsc w czytelniach z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji czytelników jest 76 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. BG ZUT funkcjonuje w oparciu o zintegrowany system biblioteczny ALEPH, który umożliwia m.in. elektroniczne zamawianie książek, powiadamianie o terminach zwrotu, elektroniczną obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych. 

Biblioteka gromadzi i opracowuje zbiory biblioteczne zgodnie z kierunkami kształcenia Uczelni, jednocześnie monitoruje aktualne potrzeby czytelników. BG ZUT gromadzi zasoby z dziedzin nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych, ścisłych i przyrodniczych, społecznych oraz sztuki.  System biblioteczno–informacyjny posiada księgozbiór liczący: 355 111 woluminów wydawnictw zwartych, 124 059 woluminów wydawnictw ciągłych oraz zbiory specjalne, w tym: normy w wersji papierowej – 38 966, opisy patentowe, wzory użytkowe i przemysłowe – 187 057. Stan zbiorów podano na dzień 31.12.2022 r.

W Pracowni Zasobów Cyfrowych digitalizuje się tysiące stron cennych zbiorów archiwalnych, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe, jak również dorobek naukowy pracowników ZUT. Wersje cyfrowe dokumentów udostępniane są m.in. w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”, jak również w repozytorium instytucjonalnym ZUT.

W Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC-270001:2014-12, dzięki czemu użytkownicy ZUT mają dostęp elektroniczny do zbioru liczącego ok. 30.000 Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych. Materiały biblioteczne niedostępne w sieci biblioteczno-informacyjnej ZUT sprowadzane są drogą wypożyczeń międzybibliotecznych z bibliotek krajowych oraz z  zagranicy za pomocą serwisu SUBITO. BG ZUT zapewnia dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica  oraz korzysta z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zawiera również indywidualne umowy z dostawcami naukowych baz danych.

Bibliotek zapewnia dostęp do baz licencjonowanych:

 • pełnotekstowych: ACS (American Chemical Society), ACM Digital Library, Ebook Central (Ebrary)/Proquest), Ebsco, Emerald Engineering, Ibuk Libra, IEEE Xplore, Knovel Library, Nature,  Proquest, Science, ScienceDirect (Elsevier Science), Sigma, Springer, Wiley Online Library,
 • bibliograficzno-abstraktowe: SciFinder (Chemical Abstracts), Reaxys, Scopus, Web of Science Core Collection,
 • patentowe: Deparom ACT, Deparom U, Espace Access EP, Espace Legal, Espace EP.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności