Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Biblioteka Narodowa

EN

Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

O Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego zgodnie z art. 6 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) działa przy ministrze właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego oraz przedstawienie ministrowi propozycji dotyczących zatwierdzenia tych wniosków;
 • opiniowanie systemu informacji o narodowym zasobie bibliotecznym;
 • opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących narodowego zasobu bibliotecznego.

W skład Rady powoływani są:

 • dyrektor Biblioteki Narodowej jako przewodniczący Rady;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 • przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • przedstawiciel Biblioteki Narodowej;
 • przedstawiciel Biblioteki Jagiellońskiej;
 • przedstawiciel Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
 • przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk;
 • przedstawiciel Krajowej Rady Bibliotecznej.

Organizacja i tryb działania Rady

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na okres czterech lat. Sposób procedowania Rady (zwoływanie posiedzeń, podejmowanie uchwał, sporządzanie protokołów i sprawozdań z działalności Rady, powoływanie zespołów roboczych Rady) określa Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Sprawozdania

Skład Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego w kadencji 2020–2024

 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej – przewodniczący Rady;
 • Mateusz Adamkowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • dr hab. Lucyna Harc – przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zastępczyni Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • dr Iwona Nowicka – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, radca ministra w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • Jacek Nowiński – przedstawiciel Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu;
 • Ewa Potrzebnicka – przedstawiciel Biblioteki Narodowej, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
 • dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej;
 • dr Dorota Sidorowicz-Mulak – przedstawiciel Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wicedyrektorka ds. Biblioteki Ossolineum, Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
 • dr Artur Górecki – przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • dr Anna Walczak – przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, dyrektorka Biblioteki Gdańskiej, Polska Akademia Nauk.

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego