2011 - Biblioteka Narodowa

EN

2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zaakceptował Regulamin Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" oraz skład Zespołu Sterującego Programu na rok 2011. Decyzją Ministra w roku tym dotacja na Program wynosić będzie 15 mln zł.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował w dniu 31 maja 2011 zmienione „Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2011.” Zmiana ta wynikała z konieczności dostosowania kryteriów do decyzji, związanych z programem Certyfikat Biblioteka Plus. Zespół Certyfikacyjny Programu Biblioteka Plus, działając na podstawie pkt. 28 regulaminu tego programu, z dniem 28 kwietnia 2011 podjął decyzję o odebraniu certyfikatów Bibliotece Publicznej w Kałuszynie oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju. Pismem z dnia 2 maja 2011, Dyrektor Biblioteki Narodowej poinformował Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o decyzji Zespołu Certyfikacyjnego i przedstawił do akceptacji nowe kryteria.

Nabór wniosków w roku 2011

Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2011 r. przedstawiony przez Zespół Sterujący ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek:

Z uwagi na opóźnienia spowodowane zmianą kryteriów podziału dotacji, termin naboru wniosków zostaje w tym roku skrócony i odbędzie się do 15 lipca 2011 (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 25% całości zadania (czyli powinna stanowić minimum 1/3 kwoty dotacji).W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, dotacja przydzielona bibliotece zgodnie z kryteriami zostanie rozdzielona dla innych bibliotek w ramach tego samego województwa.

W roku 2011 obowiązuje nowy formularz wniosku uwzględniający wprowadzenie podatku VAT na książki. Stare formularze nie będą akceptowane.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach osobiście lub drogą pocztową na adres:

Biblioteka Narodowa,
al. Niepodległości 213,
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

Dokumenty do pobrania:

Podział rezerwy

Dyrektor Biblioteki Narodowej zaakceptował z dniem 4 października 2011 r. rekomendowany przez Zespól Sterujący podział rezerwy w wysokości 60.000 zł. Rezerwa przeznaczona była dla bibliotek znajdujacych się w trudnej sytuacji z powodów losowych.

Plik z podziałem rezerwy