2014 Priorytet 2 - Biblioteka Narodowa

EN

2014 Priorytet 2

Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014

Wyniki naboru wniosków do Priorytetu 2

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dotację w kwocie mniejszej niż wnioskowali, zgodnie z par. 7 i par. 9 Regulaminu zobowiązani są do złożenia aktualizacji wniosku w wersji papierowej w terminie 14 dni od daty publikacji wniosków rozpatrzonych pozytywnie na stronie Biblioteki Narodowej.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach do 20 sierpnia 2014 r. na adres Biblioteki Narodowej z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2”. Nienadesłanie dokumentacji w terminie do Biblioteki Narodowej, jest podstawą do anulowania dofinansowania.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 2 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych  w roku 2014 wynosi 3 mln zł.

Nabór wniosków do Priorytetu 2: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.

Termin naboru wniosków trwać będzie do 13 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku nie może być mniejsza niż 25% całości kwoty przeznaczonej na realizację zadania przez bibliotekę publiczną wnioskującą o dofinansowanie.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz mailowo pocztą elektroniczną w postaci pliku PDF na adres e-mail: zakupnowosci@bn.org.pl, na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości  wydawniczych w 2014 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej dla bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) wraz z załącznikami wymienionymi w Regulaminie Priorytetu 2 na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Wniosek do priorytetu 2 „Zakup nowości do bibliotek publicznych zgodnie
z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”

Dokumenty do pobrania: