Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – centralną biblioteką państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Książnica Pomorska to największa biblioteka na Pomorzu Zachodnim, mająca status biblioteki naukowej — ze względu na bogaty księgozbiór, liczący ponad 1,4 mln jednostek książek, czasopism i zbiorów specjalnych (ok. 5 tys. rękopisów, ponad 30 tys. druków z XV-XVIII w.) stanowi ważny warsztat pracy naukowej i dydaktycznej szczecińskiego środowiska naukowego. Wśród czytelników odwiedzających bibliotekę najliczniejszą grupę stanowią właśnie studenci, pracownicy naukowi i uczniowie. Oprócz literatury naukowej, popularnonaukowej i pięknej, dużym zainteresowaniem użytkowników cieszą się zbiory czytelni specjalistycznych: bogate zbiory dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Pomorza Zachodniego; rękopisy i starodruki (inkunabuły, polonica, pomeranica), zbiory ikonograficzne i dzieła sztuki (oryginalne obrazy, grafiki, rzeźby), zbiory kartograficzne (ponad 16,5 tys.), druki ulotne (ok. 130 tys.), publikacje normalizacyjne, bazy danych, płyty analogowe i CD, książki z dużym drukiem dla osób niedowidzących. Książnicę wyróżnia również bardzo aktywna działalność kulturalno-naukowa. Organizowane są tu różnego rodzaju wydarzenia, m. in. spotkania autorskie, wystawy połączone z wernisażami, konferencje naukowe, czy festiwale literackie. Biblioteka zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do informacji, wiedzy i kultury. Wspiera merytorycznie biblioteki publiczne regionu, stanowiąc ważny ośrodek doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Jako depozytariusz dóbr kultury narodowej starannie chroni posiadane zbiory.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Książnicy Pomorskiej) poszerzeniu uległa strefa wspólnej pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego), bibliotek wojewódzkich w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ale także katalogi 130 bibliotek, które dołączyły w 2022 i 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zasób Połączonych Katalogów BN liczy obecnie 43 mln jednostek.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności