Przewodnik Bibliograficzny - Biblioteka Narodowa

EN

Przewodnik Bibliograficzny

Wydawany przez Bibliotekę Narodową „Przewodnik Bibliograficzny. Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej” od 2020 roku ukazuje się pod nową nazwą „Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny”.

„Przewodnik Bibliograficzny” jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej rejestrującym wydawnictwa zwarte na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Zawiera sporządzone z autopsji opisy dokumentów opublikowanych w danym roku oraz wydanych do dwóch lat wstecz. Dokumenty wydane wcześniej, które przesłano do BN z opóźnieniem lub z innych przyczyn nie zostały zarejestrowane na bieżąco, są opisywane w zeszytach uzupełniających (oznaczanych literą „A”, ukazują się nieregularnie). „Przewodnik Bibliograficzny” ukazuje się w cyklu tygodniowym (52 numery w roku).

Dobór i selekcja materiału

„Przewodnik Bibliograficzny” rejestruje publikacje, których wydawca lub współwydawca ma siedzibę na terenie Polski oraz wydawnictwa ogłoszone poza terenem państwa, jeżeli ich wydawcą lub współwydawcą są instytucje krajowe lub ich agendy zagraniczne. Nie stosuje się kryterium językowego ani kryteriów wartościujących.

„Przewodnik Bibliograficzny” rejestruje:

 • książki
 • pojedyncze tomy (zeszyty) czasopism, jeśli zawierają autorskie prace indywidualne lub materiały z konferencji, sympozjów lub zjazdów, o ile posiadają indywidualną tytulaturę
 • wydawnictwa brajlowskie.

Rejestracji nie podlegają:

 • odbitki i nadbitki.
 • aktualizacje do wydawnictw skoroszytowych.
 • pojedyncze ryciny, nuty i mapy.
 • normy i dokumenty normalizacyjne.
 • dokumenty patentowe.
 • wydawnictwa powielane (fotokopiowane).
 • książeczki dla dzieci bez tekstu.
 • dokumenty wykonane w Polsce w ramach usług poligraficznych.
 • publikacje do użytku prywatnego lub służbowego, a nieprzeznaczone do rozpowszechniania.

Układ bibliografii

Podstawą układu materiału jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. W obrębie działów pozycje są szeregowane alfabetycznie. W tym samym ciągu alfabetycznym ujmowane są także odsyłacze. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe, tworzone zgodnie z Deskryptorami Biblioteki Narodowej.

Format i przepisy katalogowania

Dane są rejestrowane w formacie MARC 21.

Kontakt

....