2014 Priorytet 1 - Biblioteka Narodowa

EN

2014 Priorytet 1

Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014

 

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2014 wynosi 20 mln zł, w tym 1/3 kwoty dotacji na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował w dniu 27 maja 2014 r. Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2014 znajdują się w dokumentach poniżej.

Nabór wniosków w roku 2014

Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził w dniu 23 czerwca 2014 r. podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2014 r. Podział dotacji został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1.

Termin naboru wniosków ustala się do 11 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, podobnie jak w roku ubiegłym, nie może być mniejsza niż 25% całości kwoty przeznaczonej na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie lub złożenia wniosku zawierającego błędy formalno-prawne zgodnie z §7 Regulaminu Priorytetu, wnioski zostaną odrzucone.

Wnioski należy składać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1"

Dokumenty do pobrania: