Książki XIX-XXI w. - Biblioteka Narodowa

EN

Książki XIX-XXI w.

Książki XIX-wieczne

Na zbiór druków polskich, poloników i obcych z XIX wieku w znacznym stopniu składają się duże księgozbiory przejmowane przez Bibliotekę Narodową w pierwszych lat jej istnienia. Nie stanowią odrębnych części księgozbioru, niemniej jednak wpływ zawartości poszczególnych kolekcji na całość zbiorów XIX-wiecznych druków pozostaje widoczny do dziś. Wyraźnie przeważają druki z zakresu historii, filologii i językoznawstwa, filozofii, nauk prawnych, socjologii oraz teksty literackie. Z przybliżonych obliczeń wynika, że Biblioteka posiada ok. 45% polskich publikacji XIX-wiecznych.

Książki polskie i polonika zagraniczne z lat 1901–1939

Stopień kompletności druków polskich wydanych w okresie 1901–1939 jest wyższy w porównaniu z zasobem druków XIX-wiecznych, ze względu na egzemplarze obowiązkowe, które wpływały do Biblioteki od roku 1927. W Bibliotece znajduje się ok. 50% druków polskich wydanych w latach 1901–1926, ok. 75% druków polskich wydanych w latach 1927–1939 i ok. 30% poloników zagranicznych z lat 1901–1939. W opublikowanych do tej pory tomach narodowej bibliografii retrospektywnej „Bibliografia polska 1901–1939” ok. 60% zarejestrowanych pozycji stanowią druki znajdujące się w Bibliotece Narodowej.

Książki polskie wydane po 1945 roku

Zasób książek polskich opublikowanych po 1945 roku jest – dzięki egzemplarzowi obowiązkowemu – niemal kompletny. Biblioteka posiada ok. 80% wydawnictw drukowanych na terenie Polski i przeznaczonych do handlu księgarskiego. Książki przesyłane przez wydawców są rejestrowane w bieżącej bibliografii narodowej „Urzędowym Wykazie Druków. Przewodniku Bibliograficznym".

Polonika zagraniczne wydane po 1945 roku

Biblioteka posiada bogaty i różnorodny zbiór książek, stanowiących polonika zagraniczne, w tym dotyczących emigracji oraz Polonii. Najważniejszym źródłem pozyskiwania materiałów bibliotecznych wydanych poza Polską pozostają dary krajowe i zagraniczne od instytucji i osób prywatnych. Bieżące nabytki Biblioteki w zakresie dokumentów w języku polskim opublikowanych za granicą, napisanych lub opracowanych przez Polaków, tłumaczonych z języka polskiego oraz tematycznie dotyczących Polski są rejestrowane w rocznikach „Polonica Zagraniczne. Bibliografia". Ok. 60% opisów zawartych w tej bibliografii sporządzane jest na podstawie egzemplarzy posiadanych przez Bibliotekę Narodową.

Książki obce

W zakresie publikacji zagranicznych Biblioteka Narodowa gromadzi publikacje informacyjne i naukowe o charakterze uniwersalnym oraz z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. W zasobie książek obcych Biblioteka Narodowa posiada także liczne teksty literackie (dzieła klasyków i pisarzy współczesnych, antologie), publikacje wydawane przez ONZ, UNESCO.

Katalogi

Opisy książek XIX–XXI-wiecznych znajdujących się w zbiorach BN umieszczone są w katalogu Biblioteki Narodowej.

Gromadzenie i stan liczbowy zbiorów

Wszystkie druki polskie i polonika są gromadzone w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden, oznaczony literą A obok sygnatury, jest udostępniany w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie w czytelniach Biblioteki Narodowej. Ta część zbiorów tworzy szczególnie chroniony, wieczysty zasób biblioteczny zaliczony do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.