Dotacje dla BN 2021 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2021

Zadania i projekty realizowane z budżetu państwa

Finansowanie kosztów obsługi Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – kwota 3 000 000 zł

Finansowanie kosztów utrzymania i wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek w latach 2021–2025 w 500 bibliotekach w ramach Priorytetu 1., Kierunku interwencji 1.2. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – kwota 41 200 000 zł

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 1., Kierunku interwencji 1.1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – kwota 160 900 000 zł

Realizacja zadań Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych – kwota 137 000 zł

Badanie efektywności modelu biblioteki medialnej – kwota 300 000 zł

___________

W 2021 roku, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielone zostały następujące dotacje:

1. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków kwalifikowalnych do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” [PS1]. Umowa Nr 13/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 9 329 złotych.

Zakres zadania obejmuje:

 • promocję projektu (koszty związane z montażem tablicy pamiątkowej i organizacją konferencji zamykającej projekt)
 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu)
 • opracowanie audytu expost (koszty związane z przygotowaniem audytu expost).

2. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”. Umowa Nr 14/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 137 993 złotych.

Zakres zadania obejmuje:

 • nadzór inwestorski
 • modernizacja instalacji c.o: regulacja systemu centralnego ogrzewania, płukanie instalacji zgodnie z audytem energetycznym
 • modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z rekuperacją.

3. Dotacja celowe na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”. Umowa Nr 15/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 46 429 złotych.

Zakres zadania obejmuje:

 • promocję projektu (koszty związane z montażem tablicy pamiątkowej i organizacją konferencji zamykającej projekt)
 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu)
 • opracowanie audytu expost (koszty związane z przygotowaniem audytu expost).

4. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”. Umowa Nr 16/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 373 408 złotych.

Zakres zadań obejmuje:

 • nadzór inwestorski
 • modernizacja instalacji c.o: regulacja systemu centralnego ogrzewania, płukanie instalacji zgodnie z audytem energetycznym
 • modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z rekuperacją.

5. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”. Umowa Nr 17/PE/POIiŚ VIII oś/2021 – kwota 980 449 złotych.

Zakres zadania obejmuje:

 • sprzęt i wyposażenie (zakup mebli i wyposażenia do modernizowanych czytelń)
 • promocję projektu (montaż tablicy pamiątkowej oraz zorganizowanie konferencji zamykającej projekt)
 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu).

6. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”. Umowa Nr 18/PE/POIiŚ VIII oś/2021 – kwota 186 047 złotych.

Zakres zadania obejmuje:

 • sprzęt i wyposażenie (zakup mebli i wyposażenia do modernizowanych czytelń).

7. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków kwalifikowalnych do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 19/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 15 161 złotych.

Zakres zadania obejmuje:

 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie).

8. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 20/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 763 172 złotych.

Zakres zadania obejmuje:

 • roboty budowlane i instalacyjne w tym:
  • modernizacja instalacji c.o.
  • wymiana grzejników, instalacji, głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych i odcinających
  • modernizacja węzła cieplnego
  • system BMS w zakresie m.in. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia
  • wymiana stolarki drzwiowej
  • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
  • wymiana stolarki okiennej
  • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej  w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u
  • modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją
  • modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie  opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – 0%)  
 • nadzór inwestorski.

9. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 21/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 11 619 złotych.

Zakres zadania obejmuje:

 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie).

 

10. Dotacja celowa na przeprowadzenie badania stanu czytelnictwa w Polsce w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – kwota 230 000 zł.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa książek metodą CAPI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej respondentów.

11. Dotacja celowa na digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego Kultura – kwota 600 000 zł. 

12. Dotacja na zakup uzupełniającego wyposażenia do prowadzenia badań stanu digitalizacji w bibliotekach w Polsce w ramach Centrum Kompetencji – kwota 28 000 zł.

13. Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z obsługą Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego – kwota: 50 000 zł.

 

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego