Zmarł Jerzy Maj - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zmarł Jerzy Maj

Zmarł Jerzy Maj
Jerzy Maj. 27 lipca 1933 – 3 kwietnia 2022

3 kwietnia 2022 roku w wieku 88 lat zmarł dr Jerzy Maj, bibliotekoznawca związany z Biblioteką Narodową przez całe swoje zawodowe życie. Jerzy Maj, po ukończeniu studiów w Katedrze Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, podjął w 1960 roku pracę w Bibliotece Narodowej w Instytucie Książki i Czytelnictwa.

W latach 1976–2005 kierował Zakładem Bibliotekoznawstwa IKiCz. Po przejściu na emeryturę pracował nadal w Bibliotece Narodowej do końca 2009 roku, piastując samodzielne stanowisko ds. organizacji i metodyki bibliotek. Prowadził prace z zakresu organizacji i działalności bibliotek publicznych oraz ich wykorzystania, statystyki i standaryzacji pracy bibliotek, komputeryzacji oraz budownictwa bibliotecznego. Interesowało go głównie bibliotekarstwo publiczne. Był autorem licznych rozpraw, książek i artykułów, podręczników, poradników i innych opracowań z zakresu bibliotekarstwa, informacji naukowej, statystyki i ekonometrii kultury. Wyrazem jego zainteresowań badawczych była praca doktorska zatytułowana Modele sieci bibliotek publicznych na wsi na tle struktury osadniczej (doktorat na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 1976). Na początku lat 70. zeszłego stulecia Jerzy Maj zainicjował opracowanie roczników „Biblioteki Publiczne w Liczbach”, które ukazywały się pod jego redakcją. Brał udział w pracach Committee on Statistics and Standards IFLA. Zainteresowania statystyką jako narzędziem diagnostyki zjawisk czytelniczych zaowocowały wydaniem w 2007 roku publikacji Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu. W latach 80. przekonywał, że nie może być nowoczesnej i sprawnej organizacji biblioteki bez jej komputeryzacji; wspólnie z Janem Wierzbickim i Jerzym Swianiewiczem opracował poradnik Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy (1999).

Dr Jerzy Maj był także wieloletnim wykładowcą akademickim, wykształcił wielu adeptów zawodu bibliotekarza. W latach 1976–2000 wykładał przedmiot wybrane zagadnienia statystyki, a od 2001 roku metodologię badań w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW. W latach 1991–2004 prowadził wykłady w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy z przedmiotów organizacja i zarządzanie w bibliotece oraz wykorzystanie komputerów w pracy bibliotek. Czynnie brał udział w pracach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W latach 1962–2020 był jego członkiem, w kadencji 1972–1976 przewodniczył Sekcji Statystycznej Zarządu Głównego SBP. W kadencji 1976–1979 był przewodniczącym Komisji Budownictwa i Wyposażenia Bibliotek. W 1991 roku pracował w zespole ds. opracowania ustawy o bibliotekach. W latach 1968–1969 był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Bibliotekarz”, a następnie (do roku 1983) sekretarzem redakcji. Ostatnie lata poświęcił na pisanie opowiadań, wierszy, powieści. W 2012 roku wydał Mój wierszorys, tomik zawierający wybrane wiersze pisane przez całe życie oraz zbiory opowiadań.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności