Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, została powołana zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.03.1954 r. w sprawie organizacji zakresu działania Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie (Dz.U. MSW i CKK dla Pracowników Nauki nr 3, poz. 12 z dnia 15 marca 1954).

Podstawową misją Biblioteki Głównej było i jest udostępnianie źródeł wiedzy studentom i pracownikom Wyższej Szkoły, Akademii i Uniwersytetu Rolniczego oraz pozostałym użytkownikom, w formie tradycyjnej: książek, skryptów, czasopism drukowanych oraz elektronicznej: baz i publikacji online. Wraz z rozwojem technologii katalog kartkowy został w dużej części zastąpiony katalogiem online, przez który można zamawiać książki do wypożyczenia. Na miejscu w Bibliotece oraz zdalnie, dostępne są również bazy bibliograficzne oraz pełnotekstowe.

Zakres tematyczny zbiorów obejmuje przede wszystkim nauki rolniczo-przyrodnicze, w tym rolnictwo, leśnictwo, zootechnikę, inżynierię środowiska i geodezję, ogrodnictwo, nauki inżynieryjno-techniczne, ekonomię oraz nauki o żywieniu. Biblioteka posiada także zbiory dotyczące historii rolnictwa oraz regionu krakowskiego.

Biblioteka Główna dysponuje dużym, liczącym ok. 354 tys. woluminów zbiorem książek i czasopism, posiada także ok. 9 tys. jednostek zbiorów specjalnych (norm, kartografii, materiałów elektronicznych) z zakresu badań i kierunków kształcenia na Uczelni. Rocznie do Biblioteki wpływa ok. 300 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Rocznie do Biblioteki wpływa ok. 300 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. W katalogu on–line jest już zarejestrowanych ponad 130 tys. egzemplarzy książek, co stanowi ok. 47% wszystkich zbiorów zwartych (dane na koniec 2022 r.).  Wszyscy członkowie społeczności akademickiej mają dostęp do prenumerowanych przez Bibliotekę pełnotekstowych lub abstraktowych baz o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m. in. Ebsco, Elsevier, JSTOR, Scopus, Springer, Wiley, iBUK Libra, czasopisma polskie wydawnictw SIGMA–NOT i Elamed), a po spełnieniu określonych warunków mogą z nich korzystać również w lokalizacjach innych niż sieć uczelniana. Użytkownicy posiadają również dostęp do innych e-zasobów, np. katalogów centralnych (NUKAT, KaRo, baz Biblioteki Narodowej – Omnis). Biblioteka Główna jest również członkiem projektu Academica – wirtualnej czytelni książek i czasopism naukowych stworzonej przez Bibliotekę Narodową.

Innymi formami działalności Biblioteki Głównej jest dokumentowanie historii rolnictwa, nauk rolniczych w Krakowie i Galicji, organizowanie wystaw jubileuszowych wydziałowych i ogólnouczelnianych oraz tematycznych – związanych z wydarzeniami historycznymi, osiągnięciami naukowymi oraz zasłużonymi dla WSR-AR-UR postaciami profesorów i naukowców. Prezentowane na wystawach treści opierają się w dużej mierze na materiałach gromadzonych przez uczelniane Archiwum i Muzeum. Pracownicy Biblioteki Głównej publikują również artykuły naukowe w oparciu o własne badania i zgromadzone zbiory.

Od połowy ostatniej dekady Biblioteka Główna zajmuje się także dokumentowaniem dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Rolniczego, co ma ogromne znaczenie zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim, gdyż stanowi podstawę do oceny merytorycznej, parametryzacji i miejsca rankingowego Uczelni w wielu statystykach ministerialnych.

Główną siedzibą Biblioteki jest Budynek Jubileuszowy przy al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie, gdzie znajdują się: Czytelnia Główna (z zasobem ponad 7 tys. książek i czasopism), Wypożyczalnia, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Oddział Informacji Naukowej oraz Muzeum. Oprócz wymienionych agend działają również czytelnie zewnętrzne przy Wydziałach: Technologii Żywności, Leśnym oraz Biotechnologii i Ogrodnictwa.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Posiedzenie grupy ekspertów w formule otwartej metody koordynacji w BN

czytaj więcej o Posiedzenie grupy ekspertów w formule otwartej metody koordynacji w BN

Pałac Rzeczypospolitej zamknięty w poniedziałek 17 czerwca

czytaj więcej o Pałac Rzeczypospolitej zamknięty w poniedziałek 17 czerwca