2021 - Biblioteka Narodowa

EN

2021

Wdrożenie darmowego systemu Alma w bibliotekach – lista rankingowa

W dniu 22 grudnia 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek, w których zostanie wdrożony darmowy system Alma i wyszukiwarka Primo.

Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – wdroży w 16 dużych bibliotekach publicznych i bibliotekach zaliczonych do OSB oraz 124 bibliotekach publicznych z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego system do końca 2025 roku.

Podłączenie do systemu Alma. Nabór wniosków

Biblioteka Narodowa ogłasza nabór wniosków dla Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.

Termin składania wniosków: do 14 grudnia 2021 roku do godz. 16.00.

Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa. Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe.

Szczegóły w Regulaminie

Kto może ubiegać się o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek (ZSZZB)?

 • Duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju – formularz wniosku
 • Wszystkie biblioteki publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego – formularz wniosku

Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami. 

Załącznikami do wniosków są:

 • Klauzula informacyjna (PDF, DOCX), podpisana łącznie przez wszystkie osoby reprezentujące wnioskodawcę oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, jeśli jest inna niż osoba reprezentująca wnioskodawcę.
 • Kopia aktualnego statutu wnioskodawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury (jeżeli dotyczy).
 • Oświadczenie o przynależności do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (dotyczy dużych bibliotek innych niż publiczne, zaliczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB).
 • Aktualny pełny odpis z rejestru instytucji kultury zgodnie z § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012 poz. 189) (jeżeli dotyczy).
 • Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy (odpis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo).

Wypełniony wniosek o przyłączenie do ZSZZB wnioskodawcy składają w formie elektronicznej (forma rekomendowana) lub w formie papierowej (forma nierekomendowana), przy czym:

 • wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego przesyłają wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym na adres skrzynki podawczej Biblioteki Narodowej za pośrednictwem ePUAP (forma rekomendowana). Wniosek w formie elektronicznej należy przesłać na adres skrzynki ePUAP Biblioteki Narodowej: /BibliotekaNarodowa/SkrytkaESP;
 • wnioskodawcy, którzy nie używają kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego składają wniosek w formie papierowej (forma nierekomendowana). Jeśli konieczna wskazane jest przesłanie przez kuriera lub osobiste złożenie w kancelarii BN). Wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi pieczęciami, podpisami oraz załącznikami wnioskodawcy dostarczają w jednym egzemplarzu najpóźniej do dnia zakończenia naboru do Kancelarii Biblioteki Narodowej w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, osobiście lub poprzez operatora pocztowego lub firmę kurierską, na poniższy adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: wniosek Priorytet 1, K.I. 1.2.

Termin na złożenie wniosku o przyłączenie do ZSZZB uważa się za zachowany, jeżeli po jego rozpoczęciu, a przed jego upływem, wniosek o przyłączenie do ZSZZB:

1. w formie elektronicznej został przesłany na adres skrzynki podawczej Biblioteki Narodowej za pośrednictwem ePUAP, co zostało potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia generowanym przez ePUAP;

2. w formie papierowej został dostarczony do Kancelarii Biblioteki Narodowej, co zostało potwierdzone datą stempla Kancelarii Biblioteki Narodowej.

Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane (zgodnie z § 4 ust.8 Regulaminu).

Ramowe postanowienia umowy

Zapraszamy na webinaria dotyczące składania wniosków na wdrożenie systemu Alma

Biblioteka Narodowa zaprasza bibliotekarzy na bezpłatne webinaria dotyczące wdrożenia systemu Alma i wyszukiwarki Primo w związku z ogłoszonym naborem wniosków.

Podczas spotkań zaprezentowany zostanie system, zasady kierunku interwencji 1.2. oraz instrukcja wypełniania wniosku. Przewidziana jest również sesja pytań i odpowiedzi.

Webinaria odbywają się 9 grudnia, 10 grudnia, 13 grudnia i 14 grudnia. Dla każdego z typów bibliotek przewidziano w danym dniu osobne spotkanie:

 • godz. 9.00 – webinarium dla bibliotek należących do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i bibliotek publicznych posiadających więcej niż 50 tys. jednostek zbiorów
 • godz. 11.00 – webinarium dla bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego
 • godz. 12.00 – webinarium dla bibliotek publicznych województwa lubelskiego
 • godz. 13.00 – webinarium dla bibliotek publicznych województwa łódzkiego.

Rejestracja na webinarium jest możliwa poprzez formularz dostępny na tej stronie.

Kontakt

Zespół zadaniowy do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

e-mail: omnis2@bn.org.pl
tel. 608 578 009, (22) 608 23 34