2022 - Biblioteka Narodowa

EN

2022

Lista rankingowa (II edycja 2022)

W dniu 21 listopada 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Umowy na realizację zadania zostaną udostępnione na indywidualnych kontach w portalu Witkac.pl.

DOKUMENTY

W dniu 17 marca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził Regulamin na rok 2022 Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2022 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 34,9 mln złotych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 27 kwietnia 2022 roku roku zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji w roku 2022 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2022 znajdują się w następujących dokumentach:

Nabór wniosków (II edycja 2022)

Ogłaszamy nabór wniosków dla Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, który rozpocznie sie 28 października 2022 r.

Nabór wniosków trwał będzie do 7 listopada 2022 roku.

Kwoty dofinansowania, do wysokości których wnioskodawca składa wniosek, zostały podane wnioskodawcom za pośrednictwem nadzorujących bibliotek wojewódzkich.

Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 50%, 65% lub 80% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły w Regulaminie.

Wniosek należy wypełnić poprzez portal internetowy Witkac.pl

Instrukcja tworzenia konta osoby składającej wniosek

Instrukcja obsługi kreatora wniosków w Witkac.pl

Wygenerowaną ostateczną wersję wniosku (w 1 egzemplarzu wraz z załącznikami) wnioskodawcy przesyłają jako dokument elektroniczny lub dokument papierowy, przy czym:

  1. wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego podpisują wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie składają go poprzez portal,
  2. wnioskodawcy, którzy nie używają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, dostarczają wydruk ostatecznej wersji wraz z wymaganymi pieczęciami oraz podpisami do Biblioteki Narodowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213,
02-086 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: wniosek Priorytet 1, K.I. 1.1.

Szczegółowy wykaz załączników do wniosku w roku 2022 zawiera Załącznik nr 1 do regulaminu

O terminowym wpływie wniosku decyduje:

  1. dla wniosku składanego elektronicznie – data jego złożenia w portalu,
  2. dla wniosku składanego w formie papierowej – data stempla pocztowego operatora
    pocztowego lub w przypadku przesyłki kurierskiej albo osobistego złożenia w siedzibie Biblioteki Narodowej pieczęć Kancelarii Biblioteki Narodowej – z datą nie późniejszą niż dzień zakończenia naboru wniosków.

Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane (zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu).

W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalnoprawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres/adresy poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach. Mają możliwość ich poprawienia w terminie wskazanym przez Bibliotekę Narodową liczonym od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. Niezłożenie poprawionej dokumentacji we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu).

Lista rankingowa (I edycja 2022)

W dniu 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Umowy na realizację zadania zostaną udostępnione na indywidualnych kontach w portalu Witkac.pl.

DO POBRANIA:

INSTRUKCJE

WNIOSEK

UMOWA

RAPORT

LOGOTYPY

Kontakt

Zespół do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
e-mail: zakupnowosci@bn.org.pl

Marzena Sokołowska
kierownik zespołu
tel. (22) 608 22 50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Ilona Popielarska
tel. (22) 608 23 17 
e-mail: i.popielarska@bn.org.pl

Irina Maskiewicz
tel. (22) 608 22 58
e-mail: i.maskiewicz@bn.org.pl

Dorota Kosiec
tel. (22) 608 28 38
e-mail: d.kosiec@bn.org.pl