Archiwum - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum

Dublin Core

Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania (ICP) 2009

Normalizacja w Polsce

RDA

STERNIK (Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania)

Archiwalna wersja bazy STERNIK. Terminy i definicje zawarte w słowniku nie są aktualizowane od 2013 roku (incydentalnie w 2014 roku dodano dwa hasła, w 2016 roku jedno hasło). Baza nie odzwierciedla obecnego stanu terminologii bibliograficznej, nie obejmuje terminów i definicji zawartych w nowych wersjach norm i standardów bibliograficznych (m.in. w ISO 5127:2017, ICP 2016, RDA, Dublin Core, FRSAD, IFLA LRM).

Seminarium: Standardy bibliograficzne 2011

Zmiany w katalogowaniu wprowadzone przez Bibliotekę Narodową

2017

Deskryptory Biblioteki Narodowej i zmiany w opracowaniu zbiorów: wdrożenie 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w Bibliotece Narodowej wprowadzone zostaną nowe zasady opracowania zbiorów – Deskryptory Biblioteki Narodowej. Zmiany będą dotyczyły rekordu wzorcowego i opisu bibliograficznego wykaz zmian w rekordzie bibliograficznym

Podstawą zmian są instrukcje i materiały metodyczne zamieszczone w serwisie Przepisy katalogowania.

2015

Wprowadzenie do opisów bibliograficznych pól: 336, 337, 338 oraz identyfikatorów OCLC w polu 035

Od 1 października 2015 r. w katalogu Biblioteki Narodowej w rekordach bibliograficznych wprowadzone zostają pola 336, 337 i 338.

Ponadto rekordy bibliograficzne Biblioteki Narodowej zostaną uzupełnione o numery identyfikatorów OCLC w polu 035.

Pobierz informację szczegółową

2014

Hasło korporatywne dla ciała zbiorowego – instytucje afiliowane

Nazwę ciała zbiorowego podaje się w formie oficjalnej przyjętej i używanej przez to ciało.

Podstawą do ustalenia nazwy jest statut instytucji lub baza OPI Nauka Polska (w szczególności dla jednostek naukowych szkół wyższych oraz placówek PAN, instytutów badawczych, organizacji wspierających naukę, towarzystw, stowarzyszeń i fundacji naukowych).

Nazwę ciała zbiorowego podajemy w kompletnej strukturze hierarchicznej, rozpoczynając zapis od nazwy jednostki najwyższego rzędu.

Podstawowymi źródłami do ustalenia hierarchii pozostają: statuty organizacji, baza OPI Nauka Polska oraz strony internetowe organizacji.

Od 14 października wprowadzamy informację o afiliacji do:

- rekordów wzorcowych dla hasła korporatywnego – pole 667, podpole |a – skrót afl

Jeżeli ciało zbiorowe występuje jednocześnie jako wydawca i instytucja afiliowana w rekordzie wzorcowym stosuje się dwa pola 667 (ze skrótem w dla wydawcy i afl dla afiliacji).

W polu 670 podajemy cytatę bibliograficzną, zawierającą wszystkie nazwy osób i instytucji występujące w polu 245 cytowanego opisu dokumentu.

W cytacie zawierającej dane z opisu artykułu z czasopisma nie podajemy numeru ISSN i stron.
Jeżeli nazwa ciała zbiorowego występuje tylko w strefie uwag opisu bibliograficznego – informację o afiliacji wprowadzamy do podpola |b pola 670 z cytatą bibliograficzną, stosując także skrót afl.

W rekordach bibliograficznych informację o afiliacji wprowadzamy do podpola | 4 pola 710 – skrót oth

Uwaga: zapis |4oth będzie używany tymczasowo, o wprowadzeniu innego zapisu poinformujemy Państwa po zakończeniu procedury nadania nowego skrótu.

Jeżeli ciało zbiorowe występuje jednocześnie jako wydawca i instytucja afiliowana w polu 710 wprowadzamy dwa podpola |4 (ze skrótem pbl dla wydawcy i oth dla afiliacji).

Powyższe ustalenia w zakresie haseł korporatywnych dla instytucji afiliowanych odnoszą się jedynie do nazw polskich jednostek naukowych i badawczych reprezentowanych zarówno przez autorów polskich, jak i obcokrajowców.

Zmiana zapisu oznaczenia odpowiedzialności w polu 245

Od 1 lutego 2014 r. zostaje wprowadzona zmiana odnośnie zapisu oznaczenia odpowiedzialności w polu 245 rekordów bibliograficznych dla wszystkich typów dokumentów. Zmiana polega na wymienieniu wszystkich nazw osobowych i ciał zbiorowych występujących w każdym rodzaju odpowiedzialności (przestaje obowiązywać zasada podawania do trzech nazw i stosowania wyrażenia "et al.").

Zasady doboru rodzajów odpowiedzialności do pola 245 i indeksowania nie ulegają zmianie. Należy przede wszystkim przejąć oznaczenie odpowiedzialności wskazujące na twórców zawartości intelektualnej lub artystycznej dokumentu. Nie przejmuje się do oznaczenia odpowiedzialności autorów np. haseł do encyklopedii, leksykonów, słowników itp., chyba że przemawiają za tym inne względy wynikające z merytorycznej oceny opracowywanego dokumentu przez katalogującego.

2013

Wprowadzenie pola 084 (Symbol innej klasyfikacji)

Od 1 stycznia 2013 w opisach publikacji rejestrowanych w Przewodniku Bibliograficznym wprowadzone zostaje pole 084 (Symbol innej klasyfikacji). Zamieszczone w tym polu symbole cyfrowe związane są z treścią książki i będą wykorzystywane do sporządzania statystyki dla polskiej produkcji wydawniczej.

Kartoteka nazw wydawców

Od 1 stycznia 2013 w katalogu Biblioteki Narodowej we wszystkich nowo wprowadzonych rekordach bibliograficznych będą indeksowane nazwy wydawców. W związku z tym tworzy się hasła wzorcowe dla wydawców do Kartoteki wzorcowych haseł formalnych zgodnie z zasadami dla haseł korporatywnych. Wszystkie nowe hasła dla nazw wydawców są dostępne online w kartotece wzorcowych haseł formalnych. Po przeprowadzonych testach zdecydowano, że będzie stosowane pole 710 z ujednoliconą nazwą wydawcy (występującą w polu 260 podpolu |b) wraz z określeniem relacji w postaci kodu w podpolu |4: pbl. Jeżeli instytucja sprawcza została już zindeksowana w polu 710 lub 110 w związku z inną funkcją pełnioną w dokumencie dla oznaczenia odpowiedzialności za wydanie dokumentu dodaje się również podpole |4 z kodem relacji „pbl”.

Zmiany w wypełnianiu pola 245 (Tytuł i oznaczenie odpowiedzialności), podpole $h (nośnik)

Informujemy, że od sierpnia 2013 r. Biblioteka Narodowa przestaje używać w opisach bibliograficznych podpola $h (nośnik) w polu 245.

2012

Zmiany w wypełnianiu pola 041

2009

Zmiany w wypełnianiu strefy serii i dokumentu wieloczęściowego (440/490, 830)