2019 - Biblioteka Narodowa

EN

2019

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2019

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Rok 2019

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 12 marca 2019 r. zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2019 znajdują się w następujących dokumentach:

Komunikat w sprawie literackich rocznic jubileuszowych

Członkowie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pragną zachęcić biblioteki publiczne realizujące zakupy nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Wieloletniego Programu Rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do wzbogacania zbiorów o nowe wydania utworów lub opracowania dotyczące życia i twórczości wybitnych polskich literatów – patronów kolejnych lat jubileuszowych, ustanawianych corocznie przez aklamację przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że w roku ubiegłym obchodzony był rok Zbigniewa Herberta, w roku bieżącym obchodzimy rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a rok przyszły ustanowiony został rokiem Leopolda Tyrmanda.

Nabór wniosków w roku 2019

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził w dniu 12 czerwca 2019 roku podział środków na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku dla poszczególnych bibliotek publicznych. Podział środków został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Wnioski do Priorytetu 1 należy nadsyłać do 28 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteki Narodowej.

Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 50%, 60% lub 70% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalno-prawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach. Mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji przez Bibliotekę Narodową. Niezłożenie wniosku w terminie lub niedostarczenie poprawionej dokumentacji w wersji papierowej w ww. terminie, skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 Regulaminu Priorytetu 1).

Wnioski wraz z załącznikami* należy przesyłać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
Wniosek do Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

* Załącznikami obowiązkowymi do Wniosku są: kopia aktualnego statutu wnioskodawcy i odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury. Jeżeli dokumenty te nie uległy zmianie od czasu ich złożenia jako załączników w 2018 roku nadesłać należy oświadczenie wnioskodawcy o aktualności statutu i wpisów do RIK, potwierdzone przez organizatora biblioteki.

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi do Priorytetu 1 w roku 2019

Kontakt

Zespół ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
e-mail: zakupnowosci@bn.org.pl

Marzena Sokołowska
Kierownik Zespołu ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
tel.: (22) 608-22-50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Pozostałe telefony kontaktowe

Marcin Kosz
tel.: (22) 608-22-37
e-mail: m.kosz@bn.org.pl

Stefania Kwiatkowska
tel.: (22) 608-28-38
e-mail: st.kwiatkowska@bn.org.pl

Irina Maskiewicz
tel.: (22) 608-22-58
e-mail: i.maskiewicz@bn.org.pl

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego