2020 - Biblioteka Narodowa

EN

2020

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

II NABÓR 2020 – ZAKUP USŁUG DOSTRACZANIA PUBLIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dniu 11 grudnia 2020 roku zatwierdził skorygowany Regulamin Priorytetu 1 na 2020 rok oraz skorygowany Załącznik nr 1 do Kryteriów i zasad rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020. Szczegółowe zasady podziału dotacji dla II naboru w roku 2020 znajdują się w następujących dokumentach:

Nabór wniosków

Podział środków dla bibliotek publicznych został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany w dniu 11 grudnia 2020 przez Zespół Sterujący ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Wnioski do Priorytetu 1zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną należy nadsyłać w formacie *.pdf do 15 grudnia 2020 roku na adres: zakupnowosci@bn.org.pl

* Załącznikami obowiązkowymi do Wniosku dla nowych beneficjentów są: kopia aktualnego statutu wnioskodawcy i odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury oraz pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury (jedynie w przypadku, gdy podmiot reprezentuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze).

Dokumenty do pobrania

 

I NABÓR 2020 – ETAP ZAKOŃCZONY

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 18 marca 2020 roku zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2020 znajdują się w następujących dokumentach:

W dniu 8 maja br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził skorygowane Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020.

Komunikat w sprawie literackich rocznic jubileuszowych

Członkowie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pragną zachęcić biblioteki publiczne realizujące zakupy nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Wieloletniego Programu Rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do wzbogacania zbiorów o nowe wydania utworów lub opracowania dotyczące życia i twórczości wybitnych polskich literatów – patronów kolejnych lat jubileuszowych, ustanawianych corocznie przez aklamację przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że w roku ubiegłym obchodzony był rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w roku bieżącym obchodzimy rok Leopolda Tyrmanda, Romana Ingardena oraz św. Jana Pawła II.

Nabór wniosków w roku 2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził w dniu 28 maja 2020 roku podział środków na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku dla poszczególnych bibliotek publicznych. Podział środków został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Wnioski do Priorytetu 1 należy nadsyłać do 17 czerwca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteki Narodowej.

Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 50%, 65% lub 80% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalno-prawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach. Mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji przez Bibliotekę Narodową. Niezłożenie wniosku w terminie lub niedostarczenie poprawionej dokumentacji w wersji papierowej w ww. terminie, skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 Regulaminu Priorytetu 1).

Wnioski wraz z załącznikami* należy przesyłać w formie papierowej w 1 egzemplarzu na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
Wniosek do Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

* Załącznikami obowiązkowymi do Wniosku są: kopia aktualnego statutu wnioskodawcy i odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury oraz pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury (jedynie w przypadku, gdy podmiot reprezentuje osoba nie uprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze).

Dokumenty do pobrania (I nabór)

 

Kontakt

Zespół ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
e-mail: zakupnowosci@bn.org.pl

Marzena Sokołowska
kierownik zespołu
tel. (22) 608 22 50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Marcin Kosz
tel. (22) 608 22 37
e-mail: m.kosz@bn.org.pl

Irina Maskiewicz
tel. (22) 608 22 58
e-mail: i.maskiewicz@bn.org.pl

Krystyna Grabowska
tel. (22) 608 28 38
e-mail: k.grabowska@bn.org.pl

Ilona Popielarska
tel. (22) 608 23 17 
e-mail: i.popielarska@bn.org.pl

 

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego