2018 - Biblioteka Narodowa

EN

2018

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2018

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Rok 2018

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 20 marca 2018 r. zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2016 znajdują się w następujących dokumentach:


Nabór wniosków w roku 2018


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził w dniu 24 kwietnia 2018 r. podział środków na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. dla poszczególnych bibliotek publicznych. Podział środków został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Wnioski do Priorytetu 1 należy nadsyłać do 25 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteki Narodowej. Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 40%, 50% lub 60% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalno-prawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach i mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji przez Bibliotekę Narodową. Niezłożenie wniosku w terminie lub niedostarczenie poprawionej dokumentacji w wersji papierowej w ww. terminie, skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 Regulaminu Priorytetu 1).

Wnioski wraz z załącznikami* należy przesyłać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na adres:

Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
wniosek do Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

* Załącznikami obowiązkowymi do Wniosku jest kopia aktualnego statutu wnioskodawcy i odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury. Jeżeli dokumenty te nie uległy zmianie od czasu ich złożenia jako załączników w 2017 r. nadesłać należy oświadczenie wnioskodawcy o aktualności statutu i wpisów do RIK, potwierdzone przez organizatora biblioteki.

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi do Priorytetu 1 w roku 2018

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego