2021 - Biblioteka Narodowa

EN

2021

Lista rankingowa

W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą od dziś rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Umowy na realizację zadania będą wysyłane bibliotekom w dniach 14–15 października 2021 roku.

Dokumenty

W dniu 6 lipca 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zatwierdził Regulamin na rok 2021 Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dniu 2 sierpnia 2021 roku zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji w roku 2021 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2021 znajdują się w następujących dokumentach:

Nabór wniosków

Ogłaszamy nabór wniosków dla Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Nabór wniosków trwa do 16 sierpnia 2021 roku.

Kwoty dofinansowania, do wysokości których wnioskodawca składa wniosek, zostały podane wnioskodawcom za pośrednictwem nadzorujących bibliotek wojewódzkich.

Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 50%, 65% lub 80% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły w Regulaminie.

Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku do pobrania w sekcji DRUKI DO POBRANIA – Wniosek 2021.

W 2021 roku załącznikami do wniosku są:

 • Klauzula informacyjna, podpisana łącznie przez wszystkie osoby reprezentujące wnioskodawcę oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, jeśli jest inna niż osoba reprezentująca wnioskodawcę.
 • Kopia aktualnego statutu wnioskodawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury.
 • Aktualny pełny odpis z rejestru instytucji kultury zgodnie z § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012 poz. 189).
 • Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury – jedynie wówczas, gdy podmiot reprezentuje osoba nie uprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze.

Wypełniony wniosek wnioskodawcy składają jako dokument papierowy lub dokument elektroniczny za pośrednictwem ePUAP (do wyboru).

 1. W przypadku składania wniosku jako dokumentu papierowego należy wypełniony wydruk wniosku wraz z wymaganymi pieczęciami, podpisami oraz załącznikami dostarczyć do Biblioteki Narodowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres:

  Biblioteka Narodowa
  al. Niepodległości 213
  02-086 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie: wniosek Priorytet 1, K.I. 1.1.
   
  O terminowym wpływie wniosku decyduje data stempla pocztowego operatora pocztowego lub w przypadku przesyłki kurierskiej albo osobistego złożenia w siedzibie Biblioteki Narodowej pieczęć Kancelarii Biblioteki Narodowej – z datą nie późniejszą niż dzień zakończenia naboru wniosków.

 2. W przypadku składania wniosku jako dokumentu elektronicznego, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym i przesłać go przez ePUAP na adres skrzynki podawczej Biblioteki Narodowej.

  O terminowym wpływie wniosku elektronicznego decyduje data jego wpływu na platformie ePUAP, co zostało potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia generowanym przez ePUAP.

Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane (zgodnie z § 4 ust.6 Regulaminu).

W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów o charakterze formalnoprawnym, wnioskodawcy otrzymają na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach. Mają możliwość ich poprawienia w terminie wskazanym Bibliotekę Narodową liczonym od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. Niezłożenie poprawionej dokumentacji we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku (zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu).

 

DO POBRANIA

Kontakt

Zespół do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
e-mail: zakupnowosci@bn.org.pl

Marzena Sokołowska
kierownik zespołu
tel. (22) 608 22 50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Marcin Kosz
tel. (22) 608 22 37
e-mail: m.kosz@bn.org.pl

Irina Maskiewicz
tel. (22) 608 22 58
e-mail: i.maskiewicz@bn.org.pl

Ilona Popielarska
tel. (22) 608 23 17 
e-mail: i.popielarska@bn.org.pl