Zasady recenzowania - Biblioteka Narodowa

EN

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania tekstów proponowanych do publikacji w Wydawnictwie Biblioteki Narodowej

 1. Propozycje teksów do publikacji mogą być przesyłane na adres mailowy kierownika Wydawnictwa Biblioteki Narodowej: m.michowicz@bn.org.pl
 2. Proponowane dzieła powinny być sformatowane i uporządkowane według instrukcji dla autorów.
 3. Teksty są wstępnie oceniane pod względem zgodności z profilem Wydawnictwa Biblioteki Narodowej.
 4. Przedłożone teksty są poddane weryfikacji dotyczącej oryginalności autorstwa i naruszeń o charakterze plagiatu za pośrednictwem programu Antyplagiat.
 5. Do oceny zaakceptowanego podczas wstępnej rewizji merytorycznej tekstu Wydawnictwo Biblioteki Narodowej powołuje recenzentów, będących specjalistami z zakresu problematyki poruszanej w opracowaniach. Stosowany jest double-blind review process, co oznacza, że recenzent nie zna tożsamości autora tekstu, a autor nie zna tożsamości recenzenta. Teksty w procesie recenzji są oznaczane wyłącznie za pomocą tytułów dzieł.
 6. Recenzent składa pisemną deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia dzieła do publikacji lub jego odrzucenia.
 8. Recenzent zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą formułuje opinię o zasadności publikacji tekstu w formie książki w Wydawnictwie Biblioteki Narodowej, uwzględniając zgodność podjętej problematyki z profilem Wydawnictwa, a także jej trafność z punktu widzenia potencjalnego czytelnika, przydatność dla czytelników i oryginalność w porównaniu do funkcjonujących już w środowisku naukowym publikacji.
 9. Recenzja zawiera propozycje ewentualnych zmian i wskazanie miejsc wymagających głębszego opracowania, uzupełnienia, a także błędów merytorycznych. Recenzja nie musi zawierać informacji dotyczących błędów językowych i stylistycznych, ponieważ tekst do recenzji jest wysyłany na etapie poprzedzającym redakcję językową.
 10. W sytuacji, kiedy recenzent zgłasza potrzebę dokonania zmian w artykule, redaktor Wydawnictwa przekazuje autorowi uwagi recenzenta, zachowując zasadę anonimowości. Po uzgodnieniu terminu wprowadzenia poprawek, tekst zostaje poddany kolejnej ocenie redakcji Wydawnictwa, a następnie może zostać ponownie skierowany do recenzenta.
 11. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i przyjęciu proponowanego dzieła do publikacji zostaje podpisana umowa z autorem o przekazaniu lub nabyciu praw autorskich.
 12. Przyjęcie dzieła oznacza, że może się rozpocząć proces wydawniczy, na który składają się etapy opisane w procedurze wydawniczej
 13. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwritingguest authorship oraz ogólne zasady etyki obowiązujące w Wydawnictwie Biblioteki Narodowej.