2023 - Biblioteka Narodowa

EN

2023

WDROŻENIE SYSTEMU ALMA W BIBLIOTEKACH – LISTA RANKINGOWA

Biblioteka Narodowa – Operator Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – wdroży w kolejnych 14 dużych bibliotekach publicznych i innych bibliotekach zaliczonych do OSB system do końca 2025 roku.

Podłączenie do systemu Alma. Nabór wniosków

Biblioteka Narodowa ogłasza nabór wniosków dla Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.

Termin składania wniosków: do 12 kwietnia 2023 roku do godz. 16.00. Szczegóły w Regulaminie.

O przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek mogą ubiegać się duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju.

Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa. Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe.

Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami. 

Załącznikami do wniosku są:

  • Klauzula informacyjna (PDFDOCX), podpisana łącznie przez wszystkie osoby reprezentujące wnioskodawcę oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, jeśli jest inna niż osoba reprezentująca wnioskodawcę.
  • Kopia aktualnego statutu wnioskodawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury (jeżeli dotyczy).
  • Oświadczenie o przynależności do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
  • Aktualny pełny odpis z rejestru instytucji kultury zgodnie z § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012 poz. 189) (jeżeli dotyczy).
  • Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy (odpis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo).

Wypełniony wniosek o przyłączenie do ZSZZB wnioskodawcy składają w formie elektronicznej (forma rekomendowana) lub w formie papierowej (forma nierekomendowana), przy czym:

  • wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego przesyłają wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym na adres skrzynki podawczej Biblioteki Narodowej za pośrednictwem ePUAP. Wniosek w formie elektronicznej należy przesłać na adres skrzynki ePUAP Biblioteki Narodowej: /BibliotekaNarodowa/SkrytkaESP;
  • wnioskodawcy, którzy nie używają kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego składają wniosek w formie papierowej. Wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi pieczęciami, podpisami oraz załącznikami wnioskodawcy dostarczają w jednym egzemplarzu najpóźniej do dnia zakończenia naboru do Kancelarii Biblioteki Narodowej czynnej w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, osobiście lub poprzez operatora pocztowego lub firmę kurierską, na poniższy adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: wniosek Priorytet 1, K.I. 1.2.

Termin na złożenie wniosku o przyłączenie do ZSZZB uważa się za zachowany, jeżeli po jego rozpoczęciu, a przed jego upływem, wniosek o przyłączenie do ZSZZB:

  1. w formie elektronicznej został przesłany na adres skrzynki podawczej Biblioteki Narodowej za pośrednictwem ePUAP, co zostało potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia generowanym przez ePUAP;
  2. w formie papierowej został dostarczony do Kancelarii Biblioteki Narodowej, co zostało potwierdzone datą stempla Kancelarii Biblioteki Narodowej.

Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane (zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu).

Ramowe postanowienia umowy

Regulamin obowiązuje od 16 marca 2023 roku. Zmiana regulaminu wynika z wejścia w życie Uchwały Nr 23/2023 Rady Ministrów z dnia 14.02.2023 zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

KONTAKT

Zespół zadaniowy do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

e-mail: omnis2@bn.org.pl
tel. 608 578 009, (22) 608 23 34