Zmiana ogłoszenia o konkursie ofert na dzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w Bibliotece Narodowej w Warszawie – przedłużenie - Ogłoszenia - Biblioteka Narodowa

EN

Zmiana ogłoszenia o konkursie ofert na dzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w Bibliotece Narodowej w Warszawie – przedłużenie

Biblioteka Narodowa, mając na uwadze umożliwienie potencjalnym Oferentom jak najlepsze przygotowanie ofert, poprzez wydłużenie czasu na ich złożenie, zawiadamia o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w Konkursie ofert na dzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Nowy termin składania ofert ustala się do dnia: 31.05.2023 r., do godz. 15:00.

Nowy termin wniesienia wadium ustala się w dacie zaksięgowania na rachunku bankowym BN przed upływem terminu składania ofert.

Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 01.06.2023 r., godz. 10:00.

 

Jednocześnie Biblioteka Narodowa dokonuje zmiany treści Regulaminu Konkursu ofert na dzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zwany dalej „Regulaminem”), w taki sposób, że:

1)    w § 8 pkt. 1 ulega zmianie data składania ofert z dnia 17.05.2023 na  dzień 31.05.2023 r.

2)    w § 8 pkt. 10 ulega zmianie treść opisu opakowań składanych ofert na:

„Oferta na dzierżawę lokalu na prowadzenie działalności gastronomicznej w Bibliotece Narodowej” Nie otwierać przed dniem 1.06.2023 r. godz. 10:00

3)    w § 9 pkt. 1 ulega zmianie data otwarcia ofert z dnia 18.05.2023 na  dzień 01.06.2023 r.

Zaktualizowane dokumenty zostają zamieszczone na stronie bn.org.pl.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – plany budynku i terenu

Załącznik nr 1.1 część restauracyjna niski parter

Załącznik nr 1.1 część restauracyjna wysoki parter

Załącznik nr 1.2 część kawiarniana wysoki parter

Załącznik nr 1.3 taras kawiarni letniej

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zestawienie wyposażenia dzierżawionego

Załącznik nr 3 do Regulaminu – zestawienie wyposażenia udostępnionego

Załącznik nr 4 do Regulaminu – projekt umowy dzierżawy

Załącznik nr 5 do Regulaminu – formularz oferty (DOCX)

Załącznik nr 5 do Regulaminu – formularz oferty (PDF)

Załącznik nr 6 do Regulaminu – wykaz wykonywanych usług (DOCX)

Załącznik nr 6 do Regulaminu – wykaz wykonywanych usług (PDF)

Załącznik nr 7 do Regulaminu – propozycja menu (DOCX)

Załącznik nr 7 do Regulaminu – propozycja menu (PDF)

UDOSTĘPNIJ: