2012 - Biblioteka Narodowa

EN

2012

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2012 wynosi 20 mln. zł. Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej. Decyzją Ministra w roku 2012 jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował w dniu 15 maja 2012 r. Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2012 znajdują się w dokumentach poniżej.

Nabór wniosków w roku 2012

Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził w dniu 8 czerwca 2012 r. podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2012 r. Podział dotacji został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Termin naboru wniosków ustala się do 6 lipca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, podobnie jak w roku ubiegłym, nie może być mniejsza niż 25% całości zadania. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, dotacja przydzielona bibliotece, zgodnie z kryteriami, zostanie rozdzielona dla innych bibliotek w ramach tego samego województwa.

W roku 2012 obowiązuje nowy formularz wniosku uwzględniający zasadę, zgodnie z którą 1/3 dotacji powinna zostać przeznaczona na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. Stare formularze wniosków nie będą akceptowane.
Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach, osobiście lub drogą pocztową na adres:

Biblioteka Narodowa,
al. Niepodległości 213,
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

Dokumenty do pobrania: