Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21 – warsztaty - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21 – warsztaty

Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie „Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21 – warsztaty”.

Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego stosowania zasad katalogowania książek i artykułów. Doskonalone będą umiejętności prawidłowego wyszukiwania informacji niezbędnych do sporządzenia opisu bibliograficznego. Biorący udział w szkoleniu otrzymają publikacje do samodzielnego skatalogowania – uzupełnienia najważniejszych pól w opisie bibliograficznym w formacie MARC 21. Opisy zostaną następnie wspólnie omówione – będzie to stanowiło podstawę do dyskusji na temat katalogowania interesujących, nietypowych i problematycznych publikacji. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia związane z katalogowaniem.

Kurs jest kierowany do bibliotekarzy, którzy zajmują się katalogowaniem (w tym publikacji beletrystycznych, fachowych, poradnikowych, popularnonaukowych, naukowych, publicystycznych i literatury faktu), a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

 • Michał Bebrysz – koordynator katalogowania publikacji z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współautor artykułu Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie.
 • Natan Domel – ukończył fizykę techniczną na Politechnice Gdańskiej oraz fizykę teoretyczną ze specjalizacją w zakresie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułu Metodyka opracowania rzeczowego publikacji z zakresu fizyki i astronomii przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, w Bibliotece Narodowej pracuje od 2018 roku. Obecnie sprawuje funkcję zastępcy kierownika Zakładu. Był także koordynatorem katalogowania w projekcie „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”. Prowadził liczne szkolenia i wykłady dla bibliotekarzy.
 • Ewa Fabian – koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu prawa i politologii, ekspertka terminologii prawniczej (adwokatka). Autorka m.in. artykułów: Polskie orzecznictwo autorskie 1929–1939 w twórczości Jana Brzechwy, Nullum crimen sine lege w prawie autorskim, Pokutne w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1926–1939.
 • Agata Kocot – koordynatorka katalogowania poloników zagranicznych oraz publikacji z zakresu literatury pięknej i literaturoznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończyła filologię słowiańską (spec. serbsko-chorwacka) i polonistykę. Artykuły i przekłady publikowała m.in. w „Studia Slavica”, „Tyglu Kultury”, „Roczniku Biblioteki Narodowej” oraz w antologii manifestów awangard Europy Środkowej Głuchy brudnopis (Kraków, 2014).
 • Tomasz Królak – pracownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwent studiów kulturoznawczych i psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autor artykułów Fikcja jako tekst święty? Status „Gwiezdnych wojen” w społeczności Jedi i Chemofobia.        
 • Paweł Leleń – doktor inżynier, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem lub współautorem artykułów z zakresu transportu, w szczególności transportu towarów szybko psujących się opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych. W Bibliotece Narodowej zatrudniony jest od 2017 roku. W latach 2017–2019 pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki. W latach 2019–2020 zatrudniony był w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej Instytutu Bibliograficznego. Od września 2020 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku objął funkcję kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.
 • Justyna Morawska – kustosz, koordynatorka katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w „Tekstualiach” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”, autorka artykułu Nowe możliwości, nowe problemy. Katalogowanie literatury dla dzieci przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej i Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne. Recenzuje także publikacje dla dzieci i młodzieży na łamach czasopisma „Nowe Książki”.
 • Róbert Damjan Rakovics – starszy bibliotekarz i koordynator katalogowania publikacji z zakresu religioznawstwa w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego BN, slawista (Uniwersytet w Peczu), kulturoznawca (Wydział Orientalistyczny UW), politolog (Collegium Civitas), tłumacz, pasjonat historii (rękopisy, stare druki cerkiewnosłowiańskie) i praktyki (chórzysta, lektor) liturgii prawosławnej. Autor przekładów, m.in. Uwagi do węgierskiego postrzegania Europy Środkowej w latach trzydziestych XX wieku: o poglądach polityka Endre Bajcsy-Zsilinszkyego i pisarza László Németha.
 • Olga Szczypińska – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: animacja społeczno-kulturalna oraz edukacja artystyczna i medialna). Bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowego. Kataloguje publikacje z zakresu edukacji i pedagogiki.
 • Joanna Zdanowicz – kataloguje publikacje z zakresu psychologii oraz publikacje z zakresu pedagogiki w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Psychologię (specjalność: psychologia kliniczna) ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, pedagogikę (specjalność: pedagogika społeczna) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Program warsztatów

 • Prezentacja sposobu wyszukiwania informacji niezbędnych przy katalogowaniu oraz wspólne przygotowanie opisów bibliograficznych.
 • Indywidualna praca uczestników ze wsparciem prowadzących: wyszukiwanie informacji, przygotowanie opisów bibliograficznych.
 • Ćwiczenia doskonalące umiejętności katalogowania.
 • Pytania/dyskusja/wymiana doświadczeń.

Formy i metody pracy

 • Konwersatorium
 • Zajęcia warsztatowe

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia