Katalogowanie publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest omówienie zastosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz przybliżenie najważniejszych zasad doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej przy katalogowaniu książek i artykułów z tego zakresu. W ramach szkolenia zostanie omówiony szereg praktycznych przykładów sporządzania wyczerpujących opisów bibliograficznych, które będą pomocne podczas codziennej pracy przy katalogowaniu.

Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami katalogowania przedmiotowego publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, obejmujących między innymi inżynierię materiałową, inżynierię mechaniczną, inżynierię medyczną, inżynierię produkcji, inżynierię rolniczą, inżynierię środowiska, automatykę i robotykę, elektronikę, elektrotechnikę, biotechnologię oraz metalurgię.

Kurs jest kierowany do bibliotekarzy, którzy zajmują się katalogowaniem publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, a także do wszystkich zainteresowanych katalogowaniem oraz wyszukiwaniem publikacji z tego zakresu.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.

  • dr Paweł Leleń – doktor inżynier, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem lub współautorem artykułów z zakresu transportu, w szczególności transportu towarów szybko psujących się opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych. W Bibliotece Narodowej zatrudniony jest od 2017 roku. W latach 2017–2019 pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki. W latach 2019–2020 zatrudniony był w Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej Instytutu Bibliograficznego. Od września 2020 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku objął funkcję kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.
  • Natan Domel – ukończył fizykę techniczną na Politechnice Gdańskiej oraz fizykę teoretyczną ze specjalizacją w zakresie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułu na temat opracowania rzeczowego publikacji z zakresu fizyki i astronomii z użyciem Deskryptorów BN, opublikowanego w "Roczniku Biblioteki Narodowej". Starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, w Bibliotece Narodowej pracuje od 2018 roku. Obecnie sprawuje funkcję zastępcy kierownika Zakładu. Był także koordynatorem katalogowania w projekcie „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”. Prowadził liczne szkolenia i wykłady dla bibliotekarzy.
  • Mariusz Mikołajewicz – absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pracował jako inżynier budowy przy inwestycjach mieszkaniowych dla inwestorów prywatnych oraz pełnił funkcję kierownika robót budowlanych. Członek Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od stycznia 2021 roku zatrudniony w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu inżynierii i techniki.

Program szkolenia:

  • Deskryptory Biblioteki Narodowej z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych – przesłanki wprowadzania oraz zasady redakcji i prawidłowego doboru.
  • Typy publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych.
  • Katalogowanie przedmiotowe publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych.
  • Warsztaty z katalogowania publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych.

Formy i metody pracy:

  • Wykład z prezentacją, warsztat

Czas trwania:

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia