2008 - Biblioteka Narodowa

EN

2008

Rok 2008
Program operacyjny „Promocja czytelnictwa”
Priorytet 1: "Rozwój księgozbiorów bibliotek

 1. Budżet priorytetu na 2008 r.: 28,5 mln zł
  Instytucja zarządzająca: Biblioteka Narodowa
 2. Rodzaje kwalifikujących się zadań:
  zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich i bibliotek działających na obszarach marginalizowanych.
 3. Uprawnieni wnioskodawcy:
  biblioteki publiczne, zorganizowane w formie instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury) lub stanowiące część innej instytucji kultury (wpisanej do rejestru instytucji kultury).
 4. Kryteria oceny zadania:
  a) Kryteria oceny zadań i zasady rozdziału środków są przygotowywane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych oraz Departamentem Dziedzictwa Narodowego;
  b) Dyrektor Biblioteki Narodowej przedstawia propozycje kryteriów oceny zadań i zasad rozdziału środków Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 21 dni od daty ogłoszenia programu do realizacji;
  c) Kryteria zatwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Narodowej;
  d) Udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% kosztów realizacji zadania (*).
  (*) – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na udzielenie dofinansowania w wysokości wyższej niż 90% wartości projektu.
 5. Tryb naboru i terminy składania wniosków:
  Dotacja na zakup nowości wydawniczych jest realizowana na innych zasadach niż pozostałe programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Po zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kryteriów i zasad rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w 2008 roku" Biblioteka Narodowa we współpracy z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi przedstawia propozycję rozdziału dotacji dla uprawnionych bibliotek. Po zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tego podziału i poinformowaniu bibliotek o wysokości dotacji przyznanej na rok 2008 uprawnione biblioteki wypełniają Wniosek o dotację i przesyłają go do Biblioteki Narodowej w 2 egzemplarzach z dopiskiem na kopercie: Wniosek do programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa" Priorytet 1 – nabór 2008".
  Wnioski składane są na formularzu: Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach priorytetu "Rozwój księgozbiorów bibliotek ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
  Obowiązkowym załącznikiem do Wniosku jest oświadczenie o pomocy de minimis składane w 1 egzemplarzu.

Uwaga!

Terminy naboru wniosków (31 stycznia i 31 maja) nie dotyczą Priorytetu 1: "Rozwój księgozbiorów bibliotek"

Aktualne informacje

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził 28 marca 2008 r. podział dotacji na zakupy nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w 2008 r. rekomendowany przez Zespół Sterujący ds. Rozwoju księgozbiorów bibliotek. Podstawą wyliczenia kwot dofinansowania dla poszczególnych bibliotek publicznych były „Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakupy nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w 2008 r.", zatwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w styczniu br.

Łącznie rozdysponowano 28.480.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20.000 zł zarezerwowaną na nieprzewidziane potrzeby rozdysponowano we wrześniu 2008 r.

Realizacja zadania zakupu nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej powinna być zakończona do 30 listopada 2008 r. (tj. faktury mogą być wystawione od 1.01.2008 r. do 30.11.2008 r.)

Wypełniony „Raport z wykonania w 2008 r. zadania Zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek" należy przesłać do Biblioteki Narodowej do 15 stycznia 2009 r. na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem: „Promocja czytelnictwa. Priorytet 1"

Pliki do pobrania: