Dotacje dla BN 2023 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2023

 

W 2023 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielone zostały:


1. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dla zadania „Roboty budowlano – konserwatorskie w ramach wydatków niekwalifikowalnych powstałych przy realizacji wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Umowa Nr 57/DF-V/EK/2023 – kwota: 13 940 552,00 złotych

Zakres zadania obejmuje:

Roboty budowlane

 • w branży budowlanej: roboty konserwatorskie ścian, drzwi, roboty sztukatorskie, roboty budowlane w zakresie montażu sufitów podwieszonych, wykonanie nowych ościeży w pomieszczeniach piwnicy, prace odtworzeniowe i konserwatorskie posadzek w pomieszczeniach, w tym Sali Wilanowskiej i Sali Kariatyd;
 • w branży elektrycznej: montaż rozdzielnic, demontaże, montaż okablowania, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych i siły, montaż tras kablowych;
 • w branży teletechnicznej: demontaże, dostawa montażu i uruchomienie Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Instalacji Sieci Strukturalnej i WLAN, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostępu, Systemu telewizji dozorowej (CCTV), Systemu integracji systemów bezpieczeństwa (SMS);
 • w branży sanitarnej: biały montaż, montaż instalacji mgły wodnej.

2. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dla zadania „Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Umowa Nr 93/DF-V/EK/2023 – kwota: 4 738 005,00 złotych

Zakres zadania obejmuje:

Dostawa i montaż sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego stanowiące pierwsze wyposażenie obiektu Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej), w tym:

 1. dostawę urządzeń, sprzętu, wyposażenia, gablot oraz oprogramowania opisanego w projekcie aranżacja wnętrz Pałacu, wraz z wyposażeniem sal edukacyjnych
 2. zamontowanie i skonfigurowanie dostarczonych urządzeń i sprzętu opisanego w projekcie aranżacja wnętrz Pałacu, wraz z wyposażeniem sal edukacyjnych
 3. wykonanie lokalnych instalacji kablowych dla systemów multimedialnych
 4. montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych oraz urządzeń stacyjnych dla systemów multimedialnych
 5. instalacja i oprogramowanie systemu zarządzania urządzeniami AV

3. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych, stanowiących wkład własny ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dla zadania pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Umowa Nr 8/MFEOG/WW/2023 – kwota: 203 856,00 złotych (43 546,88 EUR) na wydatki bieżące, 1 876 364,00 zł (407 971,00 EUR) na wydatki inwestycyjne

Zakres zadania obejmuje:

 • Działanie nr 1.1 Roboty budowlane
 • Działanie nr 1.2 Dostawa i montaż pomp ciepła.
 • Działanie nr 1.3 Nadzór inwestorski. Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu.
 • Działanie nr 2 Oferta kulturalna i edukacyjna
 • Działanie nr 3 Szkolenia związane z zakresem projektu
 • Działanie nr 4 Zarządzanie projektem. Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu
 • Działanie nr 5 Promocja projektu
 • Działanie nr 6 Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

4. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych – wkład własny do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 4/PE/POIS I oś/2023 – kwota: 2 464,00 zł wydatki inwestycyjne, 49 796,00 zł na wydatki bieżące.

Zakres zadania obejmuje:

 • Zadanie nr 2 Nadzór inwestorski

Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie. Zadanie nr 3

 • Działania informacyjno-promocyjne.

Montaż tablicy pamiątkowej

 • Zadanie nr 5

Opracowanie audytu ex-post

 • Zadanie nr 6 Zarządzanie projektem.

Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu POIiŚ 2014-2020 i umową o dofinansowanie        

5. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach wydatków niekwalifikowalnych objętych umową o dofinansowanie do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 5/PE/POIS I oś/2023 – kwota: 1 277,00 zł wydatki inwestycyjne, 25 795,00 zł na wydatki bieżące.

Zakres zadania obejmuje:

 • Zadanie nr 2 Nadzór inwestorski

Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu POIiŚ 2014–2020 i umową o dofinansowanie. Zadanie nr 3

 • Działania informacyjno-promocyjne.

Montaż tablicy pamiątkowej

 • Zadanie nr 5

Opracowanie audytu ex-post

 • Zadanie nr 6 Zarządzanie projektem.

Koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu POIiŚ 2014-2020 i umową o dofinansowanie        

6. Dotacja celowa na sfinansowanie zadania „Stan czytelnictwa w Polsce (badanie naukowe BN) realizowane w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu NPRCz. 2.0 na lata 2021–2025”. Umowa nr 72/DF-VII/2023, kwota 230 000 zł. 

7. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na sfinansowanie zadania „Zakupy inwestycyjne w ramach Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zasobów kultury”. Umowa nr 114/DF-V/EK/2023, kwota 100 000 zł.

8. Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych. Umowa nr 283/DF-VII/2023, kwota 308 500 zł.

9. Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z obsługą Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Umowa nr  1/DF-VII/2023 kwota 50 000 zł.

10. Dotacja celowa na realizacje zadania „Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna illstytucjom polonijnym – VIII etap”. Umowa nr 02399/23/FPK/POLONIKA, kwota 75 000 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.